Preses relīzes

Latvijas Civillikuma izpratnē, persona, sasniedzot pilngadību, kļūst rīcībspējīga, un savas tiesības un intereses pilngadīgā persona, arī ar invaliditāti, sāk pārstāvēt pati, tai skaitā pati risina  jautājumus, kas saistīti ar viņas veselības aprūpi, invaliditātes noteikšanu un valsts sociālo pabalstu noformēšanu uz sava vārda. Taču mēdz būt objektīvas situācijas, kad ļoti smagu vai smagu funkcionēšanas ierobežojumu un veselības traucējumu dēļ  pilngadību sasniegušais jaunietis to nespēj veikt patstāvīgi, kas var ietekmēt viņa tiesības uz nepieciešamā atbalsta saņemšanu invaliditātes seku mazināšanai.

Tāpēc otrdien, 14. novembrī, valdības sēdē pieņemti grozījumi "Valsts sociālo pabalstu likumā".

"Šis ir ilgi gaidīts solis, lai atvieglotu bērniem ar ļoti smagu invaliditāti pāreju uz pieaugušā vecumu. Tas mazinās ģimenē finansiālo spriedzi laikā, kamēr tiesa skata jautājumu par šo jauniešu daļējas rīcībspējas ierobežošanu," uzsver labklājības ministrs Uldis Augulis.

Plānotie grozījumi paredz, ka tiesības pieprasīt ar invaliditāti saistītos pabalstus (valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana, pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās) par pilngadību sasniegušu jaunieti, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija  ir noteikusi I vai II invaliditātes grupu ar cēloni slimība no bērnības, ir  personai, kura bija šī jaunieša likumiskais pārstāvis vai nodrošināja tā aprūpi audžuģimenē dienu pirms pilngadības sasniegšanas un saņēma valsts sociālos pabalstus par bērnu ar invaliditāti, ja tiesā ir pieņemts lēmums par lietas ierosināšanu par pilngadību sasniegušā jaunieša ar invaliditāti rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ.

Tas nozīmēs, ka, kaut arī persona pati formāli ir rīcībspējīga, tomēr iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) iesniedz un uz likumā ietvertā pilnvarojuma pamata maksājumus terminētu laiku saņem jaunieša iepriekšējais likumiskais pārstāvis. Iesniegumu par minēto pabalstu piešķiršanu šī speciālā regulējuma ietvaros varēs iesniegt VSAA, izmantojot kādu no šiem veidiem: klātienē, nosūtot pa pastu, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Likumprojekts paredz, ka šādā kārtībā minēto pabalstu izmaksu iepriekšējam likumiskajam pārstāvim VSAA veic līdz dienai, kad stājies spēkā bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu vai spēkā stājies tiesas spriedums, ar kuru pieteikums par personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu noraidīts vai tiesvedība lietā izbeigta, vai pati pilngadību sasniegusī persona iesniedz iesniegumu VSAA par minēto pabalstu piešķiršanu.  

Par izmaiņām "Valsts sociālo pabalstu likumā" vēl ir jālemj un jānobalso Saeimai.