Preses relīzes

Labklājības ministrija, stājoties amatā labklājības ministrei Ramonai Petravičai, uzsākusi audita pārbaudi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) un konstatējusi, ka iestādes iedibinātais uzraudzības modelis nav efektīvs, jo nav vērsts uz savstarpēju un mērķtiecīgu sadarbību bāriņtiesu darbības uzlabošanai un bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai. 

Šobrīd VBTAI darbības kvalitātes uzlabošanas pasākumi nav pietiekami, pielietotā pārbaužu plānošanas un īstenošanas metode un citu īstenojamo uzdevumu kvalitāte ietekmē VBTAI reputāciju un neveicina uzticēšanos institūcijai, kas nodrošina uzraudzības un metodiskās vadības funkciju. 

Pārbaudē, piemēram, konstatēts, ka VBTAI darba plānošana nav pamatota un izsekojama, nav noteikta pārbaužu plānošanas, veikšanas un ieteikumu uzraudzības kārtība, kā rezultātā netiek nodrošināta vienota pieeja un izpratne pārbaužu plānošanā un veikšanā. Netiek arī pietiekami nodrošināts pārbaužu plānošanas posms, kā rezultātā netiek noteikta konkrētās pārbaudes ietvaros pārbaudes stratēģija (pārbaudes apjoms, pārbaudes robežas, vērtēšanas kritēriji, pienākumu un atbildības sadalījums, starpdepartamentu koordinētas darbības, starpinstitūciju kompleksās pārbaudes utt.).

Auditori konstatējuši, ka VBATI pārbaužu laikā netiek sniegts kopvērtējums par bāriņtiesas darbību, bet izdarītie secinājumi ir pamatoti tikai uz atsevišķās lietās konstatētajām nepilnībām. Arī pārbaudēs par bērnu tiesību aizsardzības prasību ievērošanu netiek sniegts kopvērtējums par institūcijas darbību. Tāpat nav iespējams izsekot izvirzīto uzdevumu pamatotībai un ir jāsecina, ka pārbaudes lietu materiāli nerada pārliecību, ka pārbaužu laikā tiek padziļināti veikta konkrētā gadījuma visaptveroša analīze.

Pārbaudē konstatēs, ka netiek veikta analīze par bāriņtiesu darbību un īstenotajiem pasākumiem bērnu tiesību aizsardzības jomā kopumā, vērtējot pastāvošos risku un cēloņsakarības, lai savlaicīgi un mērķtiecīgi varētu rast risinājumus bāriņtiesu darbības pilnveidošanā un bērnu tiesību aizsardzībai. 

Labklājības ministrijas ieteikusi VBTAI lielāku uzsvaru likt uz metodiskās vadības pasākumu īstenošanu, darba plānošanas procesa uzlabošanu, nosakot darbības prioritātes, analizējot resursu sadalījumu un veicot risku izvērtējumu. Svarīgi ir arī pilnveidot pārbaužu īstenošanas kārtību, veikt regulāru situācijas analīzi par bāriņtiesu darbību un bērnu tiesību aizsardzības prasību ievērošanu un šīs jomas monitoringu, sniedzot priekšlikumus tiesību aktu pilnveidei.