Preses relīzes

Pirms vēl spēkā stājies ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda ieviešanas regulējums, Ministru kabinetā ir atbalstīts pasākums, kurā līdz 2025. gada 31. decembrim tiks izveidota ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūra sociālās aprūpes nodrošināšanai 120 bērniem un jauniešiem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuri saņem VSAC pakalpojumu.

Veidojot infrastruktūru, tiks izveidotas atsevišķas dzīvokļa tipa sociālā pakalpojuma sniegšanas vietas. Vienā pakalpojuma sniegšanas vietā (adresē) kopā varēs atrasties ne vairāk kā 12 bērni, kā arī vienā grupā aprūpi saņems ne vairāk kā četri  bērni, nodrošinot apstākļus bērna vispusīgai attīstībai, veselības aprūpei, sadzīves un pašaprūpes iemaņu apgūšanai un nostiprināšanai. Atkarībā no tā, kādi ir bērna vai jaunieša funkcionālie traucējumi, pakalpojuma sniegšanas vieta tiks pielāgota individuālajām vajadzībām, nodrošinot arī atbilstošu atbalstu un pakalpojumu. Tiek paredzēts, ka, bērniem pieaugot, izveidotajā infrastruktūrā atbalstu varēs saņemt arī jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kuriem ir smagi un ļoti smagi funkcionālie traucējumi. Tādējādi jaunietis pēc pilngadības sasniegšanas, sekmīgāk apgūs neatkarīgai dzīvei grupu mājā (dzīvoklī) nepieciešamās dzīves prasmes un iemaņas.

Šādu jaunu pakalpojumu paredz informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu darbības programmas Latvijai 2021.–2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociāli ekonomisko integrāciju, izmantojot integrētus pasākumus, tostarp mājokļu un sociālo pakalpojumu jomā” 4.3.1.2. pasākuma “Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem”.

Pasākuma īstenošanai plānotais kopējais finansējums ir 26 miljoni eiro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 22,1 miljoni eiro, bet budžeta finansējums – 3,9 miljoni eiro.  Pasākuma īstenošanu nodrošinās valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams”.

Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūru ES fondu 2014. līdz 2020. gadam  plānošanas periodā veido 13 pašvaldības, izveidojot infrastruktūru 170 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem 14 ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma  un 3 jauniešu mājās pakalpojuma sniegšanas vietās.