Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 6. panta sesto daļu tiesības iepazīties ar pilngadīgas adoptētas personas dzimšanas reģistra ierakstu un pieprasīt dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju ir personai, par kuru ieraksts izdarīts. Tiesības iepazīties ar nepilngadīgas adoptētas personas dzimšanas reģistra ierakstu un pieprasīt dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju ir adoptētājam vai bērna likumiskajam pārstāvim. Latvijas Republikas Civillikuma 219. pants paredz, ka nepilngadība abu dzimumu personām turpinās tik ilgi, kamēr tās sasniedz astoņpadsmit gadu vecumu.

Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 36. panta pirmās daļas 1. punktu un 37. panta pirmās daļas 3. punktu adopcijas gadījumā dzimšanas reģistra ieraksts par attiecīgo personu tiek papildināts, saglabājot iepriekšējos datus.

Ņemot vērā minēto, pilngadību sasniegušajam adoptētajam ir tiesības personīgi iepazīties ar dzimšanas reģistra ierakstiem, kas saistīti ar tā adopciju. Adoptētā dzimšanas reģistra ieraksti ir pieejami dzimtsarakstu nodaļā, kas ir norādīta bērna dzimšanas apliecībā kā dokumenta izdevējinstitūcija, kā arī Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļā (adrese: Rīga, Aleksandra Čaka iela 38a, LV-1011, tālr. 67226222, e-pasts: dzimts.dep@tm.gov.lv).

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 18. panta pirmo daļu persona ir tiesīga divas reizes kalendāra gadā bez maksas pieprasīt un saņemt visu Reģistra informāciju par sevi un saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, kā arī saskaņā ar minētā likuma 19. pantu fiziskās un juridiskās personas var saņemt Reģistra informāciju par citu personu (bioloģiskajiem vecākiem, citiem radiniekiem) uz motivēta iesnieguma pamata. Iesniegums iesniedzams Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departamentā (adrese: Rīga, Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, LV-1026, tālr.: 8300, e-pasts: pmlp@pmlp.gov.lv).

Gadījumos, kad pārvaldei nav tiesiska pamata no Iedzīvotāju reģistra sniegt ziņas par citu personu, ar pārvaldes palīdzību iespējams sazināties ar meklējamo personu (radinieku, kura adrese tam nav zināma), pārsūtot meklējamai personai iepriekš sagatavotu pieprasītāja vēstuli. Meklējamai personai, saņemot pieprasītāja vēstuli vai ziņu, ir tiesības izvērtēt, vai atsaukties uz pieprasītāja aicinājumu sazināties. Lai saņemtu minēto pakalpojumu, pārvaldē nepieciešams iesniegt iesniegumu.

Detalizētāku informāciju var iegūt, sazinoties ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, kā arī tīmekļa vietnē: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p599/ProcesaApraksts