Kapitālsabiedrība, kurā ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja: VSIA “Šampētera nams”
Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv

Mājaslapas adrese: http://sampeteranams.lv/

Aktuālā informācija par kapitālsabiedrību

Pamatkapitāla lielums: EUR 335816

Valsts līdzdalības apmērs: 100%

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā: Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 14.augusta rīkojumu Nr.397 “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" peļņas daļu par 2017. gadu” kapitālsabiedrība 2019.gadā  dividendēs izmaksāja EUR 5971,20 par 2017. gadu.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā: Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir valsts sekretārs Ingus Alliks. Ministrijas atbildīgā darbiniece kapitālsabiedrībā ir Juridiskā departamenta direktore Dace Kļaviņa

Valsts līdzdalības pamatojums un vispārējais stratēģiskais mērķis: Kapitālsabiedrība izveidota pamatojoties uz Ministru kabineta 1994. gada 27. decembra rīkojumu Nr.578–r “Par bezpeļņas organizāciju valsts uzņēmumu “Šampētera nams””.

Stratēģiskais mērķis ir kvalitatīvi, profesionāli un normatīvajam regulējumam atbilstoši pārvaldīt, apsaimniekot, uzturēt, remontēt un atjaunot Labklājības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus un nodrošināt Labklājības ministrijas iestāžu funkcionēšanas nepārtrauktību.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.1) 49.§ 3.punktam Labklājības ministrijai ir uzdots sagatavot un līdz 2020.gada 31.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā valsts līdzdalības valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" saglabāšanas lietderības izvērtējumu un priekšlikumus turpmākai rīcībai.