Labklājības ministrija ir sagatavojusi vadlīnijas, kuru mērķis ir sniegt apkopojumu par vides un informācijas piekļūstamības prasībām cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kas ir atrunātas Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvā LBN 200-21[1] ,  kā arī sniegt informāciju par labās prakses piemēriem piekļūstamības nodrošināšanai. Vides piekļūstamība ir viens no personu ar invaliditāti tiesību īstenošanas priekšnosacījumiem, kurš balstās uz diskriminācijas aizliegumu. Tas nozīmē, ka ir jāievēro personīgās izvēles brīvība un personas neatkarība, pilnīga līdzdalība un iekļaušana sabiedrībā. Cieņa pret atšķirīgo un personu ar invaliditāti kā cilvēku daudzveidības un cilvēces daļas pieņemšana veicinās iespēju vienlīdzību un cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu.

 


[1] Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumi “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”, pieejams šeit:  https://likumi.lv/ta/id/326992-buvju-visparigo-prasibu-buvnormativs-lbn-200-21