Aptauja

Labklājības ministrija šī gada oktobrī un novembrī veic aptauju par sabiedrības viedokli un izpratni par diskriminācijas aspektiem.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli un izpratni par diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ, lai organizētu mērķtiecīgus atbalsta un tematiskos pasākumus diskriminācijas mazināšanai, sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanai par diskriminācijas aizlieguma principu.

Diskriminācija ir nepamatota atšķirīga attieksme kāda aizliegta pamata dēļ: dzimums, rase, ādas krāsa, vecums, invaliditāte, reliģiskā vai politiskā pārliecība, nacionālā vai sociālā izcelsme, mantiskais vai ģimenes stāvoklis, seksuālā orientācija vai citi apstākļi. Diskriminācija izpaužas kā noteiktu personu vai kādas personas grupas pārstāvju nonākšana nelabvēlīgā situācijā, pamatojoties uz dažādām personiskām iezīmēm - sensitīvām pazīmēm, kas nav pamatotas un objektīvi attaisnojamas.

Vienlīdzīgu iespēju principa koordinēšanas funkciju un Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam specifiskā atbalsta mērķa pasākumu ietvaros ir paredzētas dažādas aktivitātes visu veidu diskriminācijas novēršanai un sabiedrības tolerances pret diskrimināciju mazināšanai. Aptaujas rezultāti un informācija tiks izmantoti, veidojot sociālās iekļaušanas politiku un īstenojot pasākumus, tostarp nepieciešamajiem pilnveidojumiem, kā arī sabiedrības izglītošanas un informēšanas pasākumiem utml.

Aptauja tiks īstenota Eiropas Sociālā Fonda un Latvijas valsts līdzfinansētā projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2. kārta)”  ietvaros.