Labklājības ministrijas uzdevumā tiks īstenots pētījums

 

Labklājības ministrijas uzdevumā no šī gada jūnija līdz novembrim tiks īstenots pētījums par horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas ietekmi uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu, diskriminācijas novēršanu 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā. Pētījuma mērķis ir novērtēt 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda ES fondu ieguldījumu ietekmi uz horizontālā principa mērķu sasniegšanu. Horizontālās politikas mērķis ir salāgot ekonomiskās, sociālās un vides intereses un nepieciešamību, lai pēc iespējas paplašinātu darbību pozitīvo ietekmi plašākai sabiedrības daļai.

Pētījumā tiks analizēts, kādā apjomā ES fondu līdzfinansētajos projektos tika īstenotas darbības, kas  veicina dzimumu līdztiesību, tostarp sieviešu un vīriešu finansiālo neatkarību un ienākumu vienlīdzību, izglītību, nodarbinātību, kvalifikācijas celšanu, darba un ģimenes dzīves saskaņošanu abu dzimumu pārstāvjiem, sieviešu un vīriešu veselības rādītāju uzlabošanos, dzimumu lomu un stereotipu mazināšanos, sabiedrības un speciālistu izglītošanu par dzimumu līdztiesības nozīmi.

Tiks pētīts arī, cik lielā mērā ES fondu projektos tika veicinātas vai ierobežotas personu ar invaliditāti tiesības un iekļaušana, tostarp personu ar invaliditāti izglītības, kvalifikācijas celšanas, nodarbinātības un finansiālās neatkarības iespējas, sabiedrības izglītošana par personu ar invaliditāti tiesībām un iekļaušanu. Pētījuma uzdevums ir arī izvērtēt, cik lielā mērā ES fondu ieguldījumi mazināja vecuma nediskrimināciju un veicināja etnisko minoritāšu pārstāvju vienlīdzīgas iespējas un iekļaušanu.

 

Pētījums tiks īstenots Eiropas Sociālā Fonda un Latvijas valsts līdzfinansētā projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)” ietvaros.  LM uzdevumā pētījumu veiks SIA “Projektu un kvalitātes vadība” no š.g. jūnija līdz novembrim.