Latvijā ir spēkā (ratificētas) 42 SDO konvencijas un viens protokols, tostarp visas astoņas SDO pamata konvencijas:

 • 1930. gada Piespiedu darba konvencija (Nr. 29) un 1930. gada Piespiedu darba konvencijas 2014. gada protokols;
 • 1948. gada Konvencija par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās (Nr. 87);
 • 1949. gada Konvencija par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un kolektīvo līgumu slēgšanu (Nr. 98);
 • 1951. gada Konvencija par vienlīdzīgu atalgojumu (Nr. 100);
 • 1957. gada Konvencija par piespiedu darba izskaušanu (Nr. 105);
 • 1958. gada Konvencija par diskrimināciju attiecībā uz nodarbinātību un nodarbošanos (Nr. 111);
 • 1973. gada Konvencija par minimālo vecumu (Nr. 138);
 • 1999. gada Bērnu darba ļaunāko formu konvencija (Nr. 182).

 

Tāpat Latvija ir ratificējusi visas četras prioritārās pārvaldības konvencijas:

 • 1947. gada Darba inspekcijas konvencija (Nr. 81);
 • 1964. gada Konvencija par nodarbinātības politiku (Nr. 122);
 • 1969. gada Konvencijas par darba inspekciju lauksaimniecībā (Nr. 129);
 • 1976. gada Konvencija par trīspusējām konsultācijām (starptautiskie darba standarti) (Nr. 144).

 

Pilns Latvijas ratificēto SDO konvenciju saraksts pieejams SDO mājaslapā:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102738

 

Labklājības ministrija, konsultējoties ar sociālajiem partneriem, regulāri sagatavo un iesniedz SDO ziņojumus par ratificēto SDO konvenciju izpildi Latvijā.

 

Kontakti informācijai: Ineta Vjakse, Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece (tālr. 67021570, ineta.vjakse@lm.gov.lv).