Līguma slēgšana starp pašvaldības sociālo dienestu, asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju fizisku personu

Pašvaldības sociālais dienests ar asistentu slēdz uzņēmuma līgumu:

  • ar cilvēku, kurš nav saimnieciskās darbības veicējs. Sociālais dienests reģistrē asistentu Valsts ieņēmumu dienestā tāpat kā darba ņēmēju. Sociālajam dienestam ir pienākums veikt nodokļu nomaksu tāpat kā gadījumā, ja ir noslēgts darba līgums. Proti, no asistenta atalgojumam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem sociālais dienests veic sociālās apdrošināšanas iemaksas kā no algota darba ienākumiem (t.sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) un ietur iedzīvotāja ienākuma nodokli. Attiecīgi cilvēkam, kas pilda asistenta pienākumu, pašam nodokļu maksājumi nav jākārto.
  • ar saimnieciskās darbības veicēju. Labklājības ministrija pašvaldības sociālajam dienestam samaksā asistenta atalgojumu, kurš ir noteikts ne mazāks kā kārtējam gadam valstī noteiktā minimālās stundas tarifa likme. Pašnodarbinātais pats ir atbildīgs gan par iedzīvotāju ienākuma nodokļa, gan valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samaksu.

Sociālajam dienestam nav tiesību pieprasīt, lai asistents obligāti izvēlētos vienu vai otru līguma veidu.

Lai saņemtu konsultācijas jautājumā par nodokļu samaksu un atskaišu aizpildīšanu saistībā ar pašnodarbinātās personas darbību, jāvēršas Valsts ieņēmumu dienestā.

Situācijas, kad asistenta pakalpojuma sniedzējs vai asistenta pakalpojuma saņēmējs kaut kādu iemeslu dēļ (piemēram, slimība, ģimenes apstākļi, u.c.) nevar pildīt savas saistības, ir jāatrunā līgumā starp sociālo dienestu, asistenta pakalpojuma saņēmēju un asistenta pakalpojuma sniedzēju.

Pašvaldības sociālais dienests līgumā ir tiesīgs iekļaut nosacījumus par darba samaksas ierobežojumiem asistentam, ja asistents bez objektīva pamatojuma nav pildījis līguma saistības.

Lai mazinātu iespējamos pārkāpumu riskus asistenta pakalpojuma sniegšanā, ir svarīgi informēt asistenta pakalpojuma pieprasītājus un asistenta pakalpojuma sniedzējus par noziedzīga nodarījuma izdarīšanas sekām un personu atbildību. Līdz ar to, slēdzot līgumus par asistenta pakalpojuma sniegšanu, līguma sadaļā par atbildību ir vēlams iekļaut informāciju, ka noziedzīga nodarījuma gadījumā vainīgajai personai iestājas Krimināllikumā  noteiktā atbildība (piemēram, par nepatiesas informācijas sniegšanu, dokumentu viltošanu u.tml.).

Sociālais dienests var slēgt ar asistentu arī darba līgumu. Darba līguma slēgšanas gadījumā sociālais dienests nodibina darba tiesiskās attiecības ar asistentu, ievērojot Darba likuma normas.