Katra pašvaldība rūpējas par saviem iedzīvotājiem. Pašvaldības iedzīvotājiem maksā sociālās palīdzības pabalstus.

Ir divi pamata sociālās palīdzības pabalsti:

 • garantētā minimālā ienākuma pabalsts;
 • mājokļa pabalsts.

Kas ir mājokļa pabalsts?

Mājokļa pabalsts paredzēts ar mājokli saistīto izdevumu segšanai.

Kas var pieteikties mājokļa pabalstam?

Mājokļa pabalstam var pieteikties konkrētās pašvaldības mājsaimniecības vai personas ar zemiem ienākumiem.

Mājokļa pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība, kura

 1. dzīvo savā īpašumā konkrētajā pašvaldībā un ir tur deklarējusi savu dzīvesvietu; vai
 2. dzīvo īrētā mājoklī konkrētajā pašvaldībā un tur ir tur deklarējusi savu dzīvesvietu. Ja mājokli īrē no svešiem cilvēkiem, ir jābūt noslēgtam īres līgumam.

Kā aprēķina mājokļa pabalstu?

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina pēc īpašas formulas.

Aprēķinā ņem vērā:

 1. garantēto minimālo ienākumu slieksni,
 2. mājsaimniecības ienākumus;
 3. mājsaimniecības izdevumus.

Mājokļa pabalsta aprēķina ņem vērā izdevumus:

 • par īri,
 • par apsaimniekošanu,
 • par apkuri (arī par cietā kurināmā iegādi),
 • par auksto un karsto ūdeni,
 • par elektroenerģiju,
 • par dabasgāzi,
 • par kanalizāciju vai asenizāciju,
 • par sadzīves atkritumiem,
 • par telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu,
 • par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju,
 • par dūmvadu un ventilācijas apkopi,
 • par mājokļa apdrošināšanu,
 • zemes nomas maksu,
 • nekustamā īpašuma nodokļa samaksu,
 • par citiem pakalpojumiem.

Uz cik ilgu laiku piešķir mājokļa pabalstu?

Mājokļa pabalstu piešķir:

 1. uz 3 mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā;
 2. uz 6 mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā.

Kā izmaksā mājokļa pabalstu?

Mājokļa pabalsta naudu pārskaita nama apsaimniekotājam (par apkuri, ūdeni utt.) un pakalpojumu sniedzējiem (par gāzi, elektrību, telekomunikācijām utt.).

Ja objektīvu apstākļu dēļ tas nav iespējams, pabalstu pārskaita klienta norādītajā norēķinu kontā vai izmaksā skaidrā naudā.

Mājokļa pabalsts var būt arī malkas vai cita kurināmā iegādei.

Kur var pieteikties mājokļa pabalstam?

Personai ir jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Kādi dokumenti jāiesniedz?

 1. Iesniegums (to paraksta visas pilngadīgās mājsaimniecības personas).
 2. Darba devēja izziņa par darba samaksu par pēdējiem 3 mēnešiem (par katru mājsaimniecības personu).
 3. Izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pēdējiem 3 mēnešiem (par katru mājsaimniecības personu).
 4. Dokumenti par neregulāriem ienākumiem par 12 mēnešiem.
 5. Kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskati par 3 mēnešiem (par katru mājsaimniecības personu).
 6. Dokumenti par izdevumiem, kas saistīti ar mājokļa lietošanu.
 7. Mājokļa lietošanu apliecinoši dokumenti (piemēram, īres līgums).
 8. Citi dokumenti, ja nepieciešams.