Sociāli mazaizsargāti iedzīvotāji var saņemt materiālo atbalstu no valsts.

Materiālā atbalsta veidi:

  • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.
  • ar invaliditāti kopšanas pabalsts;
  • piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti;
  • pabalsts personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama īpaša kopšana;
  • atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;
  • pabalsts transporta izdevuma kompensācijai;
  • pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētājiem;

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts 

Valsts sniedz atbalstu ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti.

Pabalsts paredzēts, lai bērns ar invaliditāti saņemtu labāku aprūpi.

Pabalstu piešķir cilvēkam, kurš kopj bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem.

Pabalstu var saņemt arī strādājošs cilvēks, kurš kopj bērnu ar invaliditāti.

Ja beidzas bērnam noteiktā invaliditāte, pabalstu vairs neizmaksā.

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu piešķir, ja:

 • bērnam ir atzīta invaliditāte;
 • ir atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Invaliditāti nosaka un atzinumu izsniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts ir 313,43 euro mēnesī.

Valsts piešķir arī piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti 106,72 euro mēnesī.

Tādējādi ģimenei, kura audzina bērnu ar invaliditāti, valsts atbalsts kopā ir 420,15 euro mēnesī.

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts jāpieprasa:

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti 

Valsts piešķir piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta, ja ģimenē ir bērns ar invaliditāti.

Piemaksas apmērs ir 106,72 euro mēnesī.

To piešķir līdz bērna 18 gadu vecumam.

Pabalsts personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama īpaša kopšana

Valsts sniedz īpašu atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem nepieciešama īpaša kopšana.

Ir divu veidu pabalsti cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem nepieciešama īpaša kopšana:

Kam izmaksā pabalstu?

Pabalsta lielums mēnesī

1) Cilvēkam ar invaliditāti, kam ir:

- smagi funkciju traucējumi un

213,43 euro mēnesī

- vismaz 18 gadi un

- nepieciešama īpaša kopšana

 

2) Cilvēkam ar invaliditāti, kam ir:

- smagi funkciju traucējumi un

313,43 euro mēnesī

- vismaz 18 gadi un

- nepieciešama īpaša kopšana un

- kam invaliditātes cēlonis ir saslimšana no bērnības

Lai saņemtu šo pabalstu, vajag atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Īpašas kopšanas nepieciešamības atzinumu izdod Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

Personas ar invaliditāti var saņemt arī citus pabalstus vai pensiju.

Pabalsts cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem nepieciešama īpaša kopšana, jāpieprasa:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā klātienē;

Atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību

Latvijā ir vairāki pabalsti cilvēkiem, kas cietuši nelaimes gadījumā darbā.

Nelaimes gadījums darbā ir veselībai radīts kaitējums, kura cēlonis ir ārkārtējs notikums darba laikā.

Cilvēks, kurš darbā ir zaudējis darba spējas, var saņemt atlīdzību no valsts.

Atlīdzības veids un lielums ir atkarīgs no darba spēju zaudējuma smaguma.

Apdrošināšanas atlīdzības ir:

 • slimības pabalsts;
 • atlīdzība par darbspēju zaudējumu;
 • atlīdzība par papildu izdevumiem, kas saistīti ar ārstēšanos un medicīnisko rehabilitāciju.

Ja darba spējas zaudētas īslaicīgi, cilvēks var saņemt slimības pabalstu.

Slimības pabalstu izmaksā 80% apmērā no cilvēka mēneša vidējās algas.

Ja cilvēks darba spējas zaudējis pilnīgi vai daļēji, cilvēks var saņemt atlīdzību par darba spēju zaudējumu.

Ja darbspēju zaudējums ir 25% un lielāks, cilvēkam maksā atlīdzību par darbspēju zaudējumu.

Darbspēju zaudējuma lielumu izvērtē īpaša ārstu komisija.

Atlīdzības lielums ir atkarīgs no cilvēka vidējās algas un darba spēju zaudējuma smaguma.

Cilvēks, kurš strādā, var saņemt atlīdzību par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem.

Ja nelaimes gadījumā darbā vai arodslimības dēļ nomirst cilvēks, viņa ģimenes locekļi var saņemt

 • atlīdzību par apgādnieka zaudējumu;
 • apbedīšanas pabalstu.

Apdrošināšanas atlīdzība jāpieprasa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, iesniedzot:

 • iesniegumu;
 • aktu par nelaimes gadījumu darbā vai atzinumu par arodslimību;
 • aktu par darbspēju zaudējuma procentiem.

Aktu par nelaimes gadījumu darbā izsniedz nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisija vai Valsts darba  inspekcijas amatpersona.

Aktu par darbspēju zudumu izsniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

Atzinumu par arodslimību izsniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

Pabalsts transporta izdevuma kompensācijai cilvēkiem ar invaliditāti

Pabalstu transporta izdevumu kompensācijai var saņemt:

 • cilvēks ar invaliditāti, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās;
 • cilvēks, kura bērnam ir noteikta invaliditāte un ir apgrūtināta pārvietošanās.

Atzinumu par apgrūtinātu pārvietošanos izsniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

Transporta izdevumu pabalsta apmērs ir 79,68 euro pusgadā.  Pabalstu izmaksā divreiz gadā.

Pabalsta pieprasījums jāiesniedz:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā;
 • elektroniski tīmekļvietnē www.vsaa.lv;
 • nosūtot pa pastu;
 • aizpildot speciālu tiešsaistes formu portālā www.latvija.lv.

Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētājiem

Latvijā sniedz atbalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētājiem, kam invaliditāte radusies avārijas seku likvidēšanas dēļ.

Valsts piešķir īpašu sociālo pabalstu šiem cilvēkiem.

Pabalsta apmērs ir 109 euro mēnesī.

Pabalstu izmaksā arī mirušā avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei, pārdzīvojušam laulātajam, vecākiem un mazbērniem, ja viņi ir bijuši mirušā apgādībā.

Par ģimenes locekļiem tiek uzskatīti:

 • bērni, kas nav vecāki par 18 gadiem (līdz 24 gadiem, ja viņi mācās vidējās vai augstākajās mācību iestādēs dienas nodaļā);
 • laulātais;
 • vecāki un mazbērni, ja viņi ir bijuši mirušā apgādībā.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Valsts rūpējas arī par tiem cilvēkiem, kuriem nav tiesību saņemt valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Cilvēkiem pensijas vecumā, pilngadīgiem cilvēkiem ar invaliditāti un bērnam apgādnieka nāves gadījumā valsts sniedz sociālo nodrošinājuma pabalstu.

Šī pabalsta mērķis ir nodrošināt šiem cilvēkiem iztiku, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un obligāto izglītību.

Sociālo nodrošinājuma pabalstu maksā:

 • cilvēkam, kurš nestrādā, ir sasniedzis pensijas vecumu, bet kuram nav tiesību saņemt valsts pensiju;
 • cilvēkam ar invaliditāti, kurš vecāks par 18 gadiem;
 • cilvēkam, kurš zaudējis vienu vai abus apgādniekus un nav stājies laulībā.

Cilvēkam pensijas vecumā valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir uz mūžu.

Cilvēkam ar invaliditāti pabalstu piešķir uz noteikto invaliditātes laiku.

Bērnam apgādnieka nāves gadījumā sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir līdz pilngadības sasniegšanai.

Pabalsta izmaksu turpina, ja bērns mācās:

  • vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāks par 20 gadiem vai
  • studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāks par 24 gadiem.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs:

 • pensijas vecuma cilvēkiem: 109 euro mēnesī;
 • cilvēkiem ar invaliditāti vispārējā gadījumā

cilvēkiem ar I invaliditātes grupu

cilvēkiem ar II invaliditātes grupu

cilvēkiem ar III invaliditātes grupu

152,60 euro

130,80 euro

109 euro

+30% piemaksa, ja cilvēks nestrādā

+20% piemaksa, ja cilvēks nestrādā

 

 • cilvēkiem ar invaliditāti kopš bērnības

cilvēkiem ar I invaliditātes grupu

cilvēkiem ar II invaliditātes grupu

cilvēkiem ar III invaliditātes grupu

190,40 euro

163,20  euro

136 euro

+30% piemaksa, ja cilvēks nestrādā

+20% piemaksa, ja cilvēks nestrādā

 

 • bērnam apgādnieka nāves gadījumā:

Bērnam līdz 6 gadu vecumam

Bērnam no 7 gadu vecuma

136,00 euro

163,00  euro

Ja valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs izbrauc no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī, pabalsta izmaksu izbeidz. Pirms tam izmaksā pabalstu par nākamajiem 2 mēnešiem.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts jāpieprasa:

 • personiski Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā;
 • aizpildot veidlapu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras tīmekļvietnē;
 • nosūtot pa pastu veidlapu;
 • aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv.