Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 12. pants Pētījums par atbalstītās lēmumu pieņemšanas modeļiem

Nacionālo un reģionālo politikas plānošanas dokumentu  sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu  cilvēkiem ar invaliditāti jomā sasaistes ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām analīze.(2011)

Ziņojums par nacionālo un reģionālo politikas plānošanas dokumentu  sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu  cilvēkiem ar invaliditāti jomā sasaiti ar "ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām".(2011)