Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.3.3.2.
Plānotais finansējums:

65 220 765 EUR* (t.sk. ESF+ finansējums – 55 437 650 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 9 783 115 EUR)

*Pasākumam ir noteikts elastības finansējums 14 000 000 EUR apmērā un līdz Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu pieņemšanai elastības finansējuma apmēru priekšfinansē no valsts budžeta finansējuma.

Mērķis: Veicināt bezdarbnieku, nodarbināto personu ar invaliditāti un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrībā, iekārtošanos pastāvīgā darbā vai noturēšanos esošajā darba vietā.
Mērķa grupa:
 • Bezdarbnieki, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki, tostarp personas ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti, personas ar garīga rakstura traucējumiem, ilgstošie bezdarbnieki, personas, kuras ir vecākas par 55 gadiem un nav sasniegušas vecumu, kad rodas tiesības saņemt valsts sociālās apdrošināšanas pensiju, personas, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvās personas statusu, personas ar atkarībām un personas vecumā līdz 29 gadiem, kuras ir absolvējušas speciālo izglītības programmu vai kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādes vai ir probācijas klienti.
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 15.1 panta 1.2 daļas 1. punktā minētie bezdarbnieki.
 • Bezdarba riskam pakļautās nodarbinātās personas ar invaliditāti.
 • Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji.
 • Darba devēji.
Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
 • Bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie) – 7 846 personas.
 • Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas (atbalstu saņēmušas, dalību uzsākušas) – 500 personas.
 • Dalībnieki, kuri pēc dalības pārtraukšanas ir nodarbināti, tai skaitā pašnodarbinātie – 1 318 dalībnieki.
Atbalstāmās darbības:
 • Subsidētās nodarbinātības pasākumi, tai skaitā darba vietu pielāgošana.
 • Darba vietu pielāgošana nodarbinātām personām ar invaliditāti.
 • Atbalsts reģionālajai mobilitātei.
 • Profesionālās piemērotības noteikšana.
 • Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība.
 • Atbalsts atkarību pārvarēšanai, tai skaitā Minesotas 12 soļu programma, narkologa atzinuma saņemšana, emocionālā stresa terapija (kodēšana), ietverot narkologa konsultācijas, psihoterapeitiskās metodes, suģestīvo terapiju un sensibilizējošo medikamentu terapiju.
 • Psihologa individuālās un grupu konsultācijas un mentora atbalsts.
 • Speciālistu pakalpojumi, tostarp ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personas pakalpojumi.
 • Iedzīvotāju, darba devēju un institūciju sasniegšanas pasākumi, tai skaitā pasākumi sabiedrības izpratnes veicināšanai attiecībā uz 4.3.3.2. pasākuma noteikumu 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. apakšpunktā minēto mērķa grupu nodarbinātības veicināšanu.
 • Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.
 • Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.
Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/4-3-3-2
Projekta numurs/nosaukums: 4.3.3.2/1/24/I/002 "Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai"
Projekta īstenošanas termiņš: Līdz 2029. gada 31. decembrim
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Nodarbinātības valsts aģentūra
Sadarbības partneri:
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2023. gada 28. novembra noteikumi Nr. 691
Vienkāršotās izmaksas:
Cita noderīga informācija:

ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Astra Kalniņa

Vecākā eksperte
astra.kalnina [at] lm.gov.lv