Labklājības ministrija (turpmāk – LM) atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 14. pantā noteiktajam, izstrādā un koordinē politiku sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā, uzrauga valsts budžeta līdzekļu izlietojuma lietderību un plāno finansējuma apjomu nākamajiem periodiem.

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 14.pantā noteikto, LM arī nodrošina statistikas par sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas jomu izstrādi.

Lai sabiedrības rīcībā būtu informācija par to, kādos apjomos Latvijā ir sniegta sociālā palīdzība, LM katru mēnesi apkopo pašvaldību sociālo dienestu iesniegto informāciju par trūcīgo personu skaitu un izmaksātajiem sociālās palīdzības pabalstiem (GMI, dzīvokļa, veselības aprūpes un pārējiem pašvaldību sociālās palīdzības pabalstiem) iepriekšējā mēnesī.

Ministru kabineta 2017.gada 30.jūnija noteikumi Nr. 324 „Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību” nosaka to datu apjomu, ko LM vāc no respondentiem – pašvaldību sociālajiem dienestiem un sociālo pakalpojumu sniedzējiem.  

Katru gadu LM sagatavo pārskatu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, kurā tiek atspoguļota informācija par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju institūcijās esošo klientu skaitu, klientu vecuma grupas, invaliditātes grupas, saslimšanas, klientu iestāšanās un izstāšanās rādītāji, institūcijas izlietotie līdzekļi, telpu platība, darbinieku skaits un sociālo darba speciālistu izglītība.

Pārskatā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušām personām tiek apkopota informācija par personām, kurām ir veikta rehabilitācija no valsts, pašvaldību vai cita veida finansējuma, rehabilitēto personu skaits pa vecuma grupām, pa vardarbības veidiem, izlietoto līdzekļu apjoms. Šī informācija pilnā apmērā ir pieejama LM, bet publiskajā vidē ir pieejama tikai apkopotā veidā, nenorādot sadalījumu pa administratīvajām vienībām un pa iestādēm, kurās tika veikta rehabilitācija - tas tiek darīts, lai nodrošinātu statistisko konfidencialitāti personām, kurām ir sniegta rehabilitācija.

Pārskatā par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pašvaldībā tiek apkopota informācija par sociālā dienesta darbiniekiem, šo darbinieku izglītību, sociālā dienesta nodrošinātiem sociālajiem pakalpojumiem, to klientu skaitu un izlietotajiem līdzekļiem, dati par sociālās palīdzības pabalstu izmaksu pa sociālo pabalstu veidiem (klientu skaits, izlietotie līdzekļi), trūcīgo personu skaitu, sociālā dienesta uzturēšanas izdevumiem.

No pārskatu datu kopām ir iespēja izveidot laikrindas, kuras ir salīdzināmas kopš 2010.gada.

Lai respondenti aizpildītu veidlapas precīzi, katru gadu datu aizpildīšanas metodoloģija tiek izsūtīta respondentiem kopā ar lūgumu aizpildīt veidlapu sagataves kārtējam gadam.

Metodoloģija tiek atjaunota vai papildināta katru gadu pēc nepieciešamības (ja ir bijušas izmaiņas Ministru kabineta noteikumos vai likumos).

Pārskatos iekļautā informācija ir nozīmīga valstiskā līmenī, jo to izmanto politikas veidošanā un esošās politikas ieviešanas uzraudzībā, kā arī dati tiek iesniegti CSP saskaņā ar 14.07.2010. CSP un LM Starpresoru vienošanos Nr. 0103-2/10/228; Nr. LM01-07/19-2010; Nr. 1701-02.5/2021/2 par informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu Oficiālās statistikas programmas (turpmāk - OSP) sadaļā “Sociālās aizsardzības statistika” punktā "Kvantitatīvā datubāze par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā" noteikto statistiku par sociālo aizsardzību valstī atbilstoši Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmas (ESSPROS) metodoloģijai.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka LM pienākumu veidot un uzturēt Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu (turpmāk – VSPMIS), kurā iekļauj datus par personām, kuras pieprasījušas sociālo palīdzību, sociālās aprūpes, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, tehniskos palīglīdzekļus vai pakalpojumus neatkarīgas dzīves nodrošināšanai, kā arī datus par šo personu pieprasītajiem un tām piešķirtajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību. Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, LM visus no pašvaldību sociālajiem dienestiem saņemtos fizisko personu personas datus (personas kods, personas vārds, uzvārds, dzimums, invaliditāte, statuss (trūcīga, maznodrošināta, nodarbinātības statuss, bērna kopšanas atvaļinājums), pašvaldības ATVK3 kods, pabalstu izmaksas) anonimizē, piešķirot tiem unikālu identifikatoru. Statistikas nodrošināšanā tiek izmantota VSPMIS anonimizētā informācija.

LM no VSPMIS izgūtā kopsavilkuma statistika par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomu dod iespēju izvērtēt iedzīvotājiem sniegtās palīdzības apjomu, lietderību un atbilstību, kā arī apkopoti dati pēc vecuma, izglītības, dzimuma, sociālā stāvokļa, ģimenes stāvokļa un citām pazīmēm ir pamats turpmākās rīcības plānošanai, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu konkrētām iedzīvotāju mērķa grupām.

OSP 2024.-2026.gadam iekļautā statistika “Operatīvie dati par trūcīgo un maznodrošināto personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību” tiek izgūta no VSPMIS, izmantojot anonimizētos personu datus. 

Mēneša operatīvā statistika tiek apkopota gada garumā un izmantota pašvaldību sociālās palīdzības dienestu pārskatos iesniegtās informācijas par pašvaldību sociālo palīdzību gada periodā validācijai  .

LM tiek nodrošināti vispārīgie personas datu aizsardzības pamatprincipi, identificējami personas dati visā to apstrādes procesā tiek klasificēti kā ierobežotas pieejamības informācija, tiek uzglabāti un apstrādāti VSPMIS un to aizsardzība notiek atbilstoši ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteiktajam, piemērojot attiecīgos tehniskos, normatīvos un organizatoriskos pasākumus.

LM tiešo funkciju ietvaros veic administratīvo datu uzkrāšanu un analīzi par valsts finansētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem un bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām. Dati tiek iegūti, izmantojot līgumslēdzēju iestāžu atskaites par sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijās bērniem, kur katram klientam piešķirts kods, pēc kura LM uzkrāj attiecīgā klienta klientu dienas un izlietoto finansējumu. Izmantojot līgumslēdzēju iestāžu atskaitēs iekļauto informāciju un LM datus (atbilstoši Valsts kases pārskatiem) par pārskaitīto finansējumu līgumorganizācijām, tiek sagatavoti kopsavilkuma dati par valsts budžeta izlietoto finansējumu minētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. Kopsavilkuma dati par izlietoto finansējumu tiek iesniegti CSP un izmantoti sociālās aizsardzības izdevumu aprēķiniem, lai sagatavotu OSP punktā "Kvantitatīvā datubāze par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā" noteikto statistiku par sociālo aizsardzību valstī atbilstoši ESSPROS metodoloģijai. Vienlaikus statistiku par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem un bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām LM izmanto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzībai un īstenotās politikas efektivitātes novērtēšanai atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 14.pantā noteiktajam.

LM un CSP atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumiem    Nr.2 "Noteikumi par statistisko klasifikāciju sarakstu un tajā iekļauto statistisko klasifikāciju ieviešanas, uzturēšanas un publicēšanas kārtību" ir atbildīgās institūcijas par Eiropas savienības klasifikācijas ESSPROS uzturēšanu Latvijā. Atbilstoši Eurostat izstrādātajai metodoloģijai un ES normatīvajos aktos[1] noteiktajām prasībām LM kompetences ietvaros ESSPROS datubāzei sagatavo kvalitatīvo (aprakstošo) informāciju par sociālās aizsardzības sistēmas ietvaros nodrošināto atbalstu iedzīvotājiem – pensijām,  pabalstiem un pakalpojumiem. LM iesniegtā informācija  tiek nodota CSP un nosūtīta E-damis sistēmā uz Eurostat[2].

 

 


[1]  https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikaciju-katalogs

[2]  https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/soc-aizsardziba-veseliba/pensijas-pabalsti/tabulas/ppi010-socialas-aizsardzibas