2023. gada 27. novembrī tika pieņemts Padomes Ieteikums par sociālās ekonomikas pamatnosacījumu izstrādi, kura mērķis ir sekmēt piekļuvi darba tirgum un sociālo iekļaušanu, atbalstot dalībvalstis sociālās ekonomikas veicināšanā un normatīvā regulējuma, kas sekmē sociālās ekonomikas attīstību, pilnveidošanā.

Ar sociālo ekonomiku tiek saprastas dažādas autonomas privātas struktūras, kas nodrošina preces un pakalpojumus saviem biedriem vai sabiedrībai saskaņā ar šādiem pamatprincipiem - cilvēku, kā arī sociālo un/vai vides aizsardzības mērķu prioritāte pār peļņu; visas vai lielākās daļas peļņas tālāka ieguldīšana, lai īstenotu savus mērķus, kā arī demokrātiska vai līdzdalības pārvaldība.

Ieteikums ietver šādus ieteikumus dalībvalstīm:

  • īstenot darba tirgus politiku, lai atbalstītu darbiniekus sociālajos uzņēmumos un viņu reintegrāciju darba tirgū;
  • atzīt un atbalstīt sociālās ekonomikas ieguldījumu sociālajā iekļaušanā, kā arī kvalitatīvu sociālo un aprūpes pakalpojumu, mājokļu, kā arī izglītības aktivitāšu veidošanā un nodrošināšanā, jo īpaši mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām;
  • atbalstīt apmācību un prasmju pilnveidošanu sociālās ekonomikas vajadzībām, veidojot prasmju izpēti saistībā ar tirgus vajadzībām, sadarbojoties ar sociālās ekonomikas pārstāvjiem;
  • stiprināt sociālās ekonomikas struktūru lomu sociālo inovāciju, kā arī vietējās attīstības un nodarbinātības galvenajās nozarēs atbalstīšanā;
  • veidot sociālo ekonomiku veicinošus satvarus, izstrādājot un īstenojot visaptverošas stratēģijas šai nozarei, tai skaitā, uzlabot piekļuvi publiskajam un privātajam finansējumam sociālās ekonomikas vajadzībām;
  • uzlabot sociālās ekonomikas struktūru piekļuvi tirgiem, veicinot sociāli atbildīga publiskā iepirkuma izmantošanu saskaņā ar iespējām, ko piedāvā pašreizējais ES tiesiskais regulējums par publisko iepirkumu;
  • maksimāli izmantot pašreizējo valsts atbalsta noteikumu darbības jomu saskaņā ar ES tiesību aktiem, lai atbalstītu sociālo ekonomiku;
  • nodrošināt, ka nodokļu sistēmas nekavē sociālās ekonomikas attīstību, kā arī sociālie uzņēmumi netiek izmantoti, lai izvairītos no nodokļu nomaksas u.c.

Saskaņā ar Ieteikumu dalībvalstīm 24 mēnešus pēc Ieteikuma pieņemšanas ir jāpieņem jaunas vai jāpilnveido esošās sociālās ekonomikas stratēģijas vai jāintegrē sociālā ekonomika atbilstošās stratēģijās un politiku pasākumos.

Kontaktpersona:

Nora Isadžanjana-Ponomarjova

Vecākā eksperte
nora.isadzanjana-ponomarjova [at] lm.gov.lv