Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.3.1.2.
Plānotais finansējums: 26 100 000 EUR (t.sk. ERAF finansējums – 22 185 000 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 3 915 000 EUR)
Mērķis: Paaugstināt pakalpojumu kvalitāti un uzlabot pakalpojumu pieejamību valsts sociālās aprūpes centros, izveidojot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūru, tādējādi sekmējot bērnu un jauniešu ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem neatkarīgas dzīves iespējas un dzīves kvalitātes saglabāšanu vai uzlabošanu.
Mērķa grupa:

Valsts sociālās aprūpes centros esošie:

 • bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuriem funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes dēļ nav iespējams nodrošināt aprūpi ģimenē, pie aizbildņa, audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē;
 • personas no 18 gadiem līdz 25 gadiem (ieskaitot) ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem.
Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
 • Izvēlētas un saskaņotas vietas jaunu vai modernizētu sociālās aprūpes iestāžu izveidei – 10 vietas.
 • Jaunu vai modernizētu sociālās aprūpes iestāžu (izņemot sociālo mājokļu) kapacitāte – 120 personas gadā.
 • Personu skaits, kuras izmanto jaunu vai modernizētu sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumus, gadā – 120 personas gadā.
Atbalstāmās darbības:
 • Projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas, izņemot projekta iesniegumu, izstrāde, tai skaitā arī metu konkursa organizēšana.
 • Būvniecība, pārbūve vai atjaunošana, teritorijas labiekārtošana, būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība, energosertifikācija un energoaudits.
 • Nekustamā īpašuma atsavināšana, tai skaitā nekustamā īpašuma iegāde, atsavināšana sabiedrības vajadzībām un nekustamā īpašuma tirgus cenas novērtēšana.
 • Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde.
 • Vides pieejamības ekspertu konsultācijas 4.3.1.2. pasākuma noteikumu 14.1., 14.2., 14.3. un 14.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.
 • Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.
 • Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.
Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/4-3-1-2
Projekta numurs/nosaukums: 4.3.1.2/1/24/I/001 "Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras izveide bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem"
Projekta īstenošanas termiņš: -
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams"
Sadarbības partneri: Valsts sociālās aprūpes centri
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2023. gada 28. novembra noteikumi Nr. 692
Vienkāršotās izmaksas:
Cita noderīga informācija: ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Ilga Vjakse

Vecākā eksperte
ilga.vjakse [at] lm.gov.lv