Civillikuma 167. pantā ir noteikts, ka aizbildnim ir tiesības adoptēt savu aizbilstamo.

Ja aizbildnis vēlas adoptēt savu aizbilstamo, aizbildnis divu mēnešu laikā pēc bērna viedokļa izteikšanas par adopciju iesniedz bāriņtiesā atbilstoši savai dzīvesvietai adopcijas pieteikumu.

Adoptējot aizbilstamo, aizbildnis gala norēķinu nodod vienlaikus ar adopcijas pieteikumu bāriņtiesai. Pēc gala norēķina pieņemšanas bāriņtiesa līdz dienai, kad stājas spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu, pārstāv adoptējamā tiesības un likumiskās intereses adopcijas jautājumos.

Aizbildni no pienākumu pildīšanas atlaiž pēc tam, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu.

Saskaņā ar Civillikuma 163.panta pirmo daļu adoptētājam jābūt vismaz divdesmit piecus gadus vecam un vismaz astoņpadsmit gadus vecākam par adoptējamo, savukārt minētā likuma 163.panta trešā daļa paredz, ka, šā panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus var neievērot, ja starp adoptētāju un adoptējamo izveidojušās patiesas vecāka un bērna attiecības.

Ja aizbildnis vēlas adoptēt aizbildnībā esošo bērnu savā ģimenē, viņam savas dzīvesvietas bāriņtiesā jāiesniedz:

 • adopcijas pieteikums, kurā norādīti adopcijas motīvi, adoptētāja reliģiskā pārliecība, etniskā piederība un saziņas valoda, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, citi būtiski apstākļi, kas var ietekmēt adoptējamā bērna dzīvi kopā ar attiecīgo personu;
 • laulības apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), ja atrodas laulībā;
 • dokumenta kopija, kas apliecina laulības šķiršanu (uzrādot oriģinālu), ja laulība šķirta;
 • dokuments, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
 • dzīvesgaitas apraksts (CV);
 • ģimenes ārsta izsniegta izziņa par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinums par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinums par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;
 • informācija par ienākumiem;
 • tiesas sprieduma izraksts vai apliecinātu noraksta kopija, ar kuru personai ir ierobežota rīcībspēja, ja personas rīcībspēja ir ierobežota;
 • tiesas sprieduma izraksts vai apliecināta noraksta kopija par otra laulātā atzīšanu par pazudušu (bezvēsts promesošu), ja personas laulātais atzīts par pazudušu (bezvēsts promesošu).

Sešu mēnešu laikā pēc adopcijas pieteikuma saņemšanas bāriņtiesa izvērtē aizbildņa piemērotību adoptētāja statusam. Izvērtēšanas laikā:

 • novērtē adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu, tai skaitā noskaidro visu nedalītā saimniecībā dzīvojošo personu viedokli par bērna adopciju;
 • noskaidro ģimenes dzīves apstākļus un izvērtē materiālo stāvokli;
 • pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par personu un citām nedalītā saimniecībā dzīvojošām personām;
 • izvērtē saņemto informāciju par personas veselības stāvokli;
 • ja adoptētājs pēdējo divu gadu laikā pastāvīgi (ilgāk par vienu gadu) ir dzīvojis ārvalstīs, bāriņtiesa pieprasa adoptētājam iesniegt informāciju par attiecīgās valsts sodu reģistrā iekļautajām ziņām par personu;
 • noskaidro, vai personai nav ierobežota rīcībspēja;
 • nosūta personu pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību adopcijai;
 • nosūta personu apgūt adoptētāja mācību programmu.

Pēc minēto darbību veikšanas bāriņtiesa lemj par personas atzīšanu par adoptētāju un adopcijas atbilstību adoptējamā bērna interesēm.

Adoptētājs trīs mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts bāriņtiesas lēmums par adopcijas atbilstību adoptējamā bērna interesēm, iesniedz tiesai pēc deklarētās dzīvesvietas pieteikumu par adopcijas apstiprināšanu.Saite tiesu piekritības noskaidrošanai: https://www.tiesas.lv/tiesas/meklet