Saskaņā ar Civillikuma 163. panta otro daļu, adoptējot sava laulātā bērnu, adoptētājam jābūt vismaz divdesmit vienu gadu vecam.

Persona, kura vēlas adoptēt, savas dzīvesvietas bāriņtiesā iesniedz:

 • adopcijas pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, adoptētāja reliģiskā pārliecība, etniskā piederība un saziņas valoda, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, citi būtiski apstākļi, kas var ietekmēt adoptējamā bērna dzīvi kopā ar attiecīgo personu;
 • laulības apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja atrodas laulībā;
 • dokumenta kopiju, kas apliecina laulības šķiršanu (uzrādot oriģinālu), ja laulība šķirta;
 • dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
 • dzīvesgaitas aprakstu (CV);
 • ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;
 • informāciju par ienākumiem;
 • tiesas sprieduma izrakstu vai apliecinātu noraksta kopiju, ar kuru personai ir ierobežota rīcībspēja, ja personas rīcībspēja ir ierobežota;
 • tiesas sprieduma izrakstu vai apliecinātu noraksta kopiju par otra laulātā atzīšanu par pazudušu (bezvēsts promesošu), ja personas laulātais atzīts par pazudušu (bezvēsts promesošu).

Ja persona vēlas adoptēt otra laulātā bērnu, pieteikumam pievieno adoptējamā bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), kā arī bērna vecāku piekrišanu adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka pastāv kāds no šādiem apstākļiem:

 • otram vecākam likumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības;
 • otrs vecāks ir miris.

Saskaņā ar Civillikuma 169. panta trešo daļu, piekrišanu adopcijai tās dalībnieki bāriņtiesai izsaka personīgi vai arī iesniedz to notariāla akta formā vai ar bāriņtiesā apliecinātu piekrišanu.

Sešu mēnešu laikā pēc adopcijas pieteikuma saņemšanas bāriņtiesa izvērtē personas piemērotību adoptētāja statusam. Izvērtēšanas laikā:

 • novērtē adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu, tai skaitā noskaidro visu nedalītā saimniecībā dzīvojošo personu viedokli par bērna adopciju;
 • noskaidro ģimenes dzīves apstākļus un izvērtē materiālo stāvokli;
 • pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par personu un citām nedalītā saimniecībā dzīvojošām personām;
 •  izvērtē saņemto informāciju par personas veselības stāvokli;
 • ja adoptētājs pēdējo divu gadu laikā pastāvīgi (ilgāk par vienu gadu) ir dzīvojis ārvalstīs, bāriņtiesa pieprasa adoptētājam iesniegt informāciju par attiecīgās valsts sodu reģistrā iekļautajām ziņām par personu;
 • noskaidro, vai personai nav ierobežota rīcībspēja;
 • nosūta personu pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību adopcijai;
 • nosūta personu apgūt adoptētāja mācību programmu.

Pēc personas atbilstības izvērtēšanas un ģimenes izpētes pabeigšanas bāriņtiesa lemj par personas piemērotību adoptētāja statusam. Vienlaikus bāriņtiesa pieņem lēmumu par adopcijas atbilstību bērna interesēm.

Adoptētājs trīs mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts bāriņtiesas lēmums par adopcijas atbilstību adoptējamā bērna interesēm, iesniedz tiesai pēc deklarētās dzīvesvietas pieteikumu par adopcijas apstiprināšanu. Saite tiesu piekritības noskaidrošanai: https://www.tiesas.lv/tiesas/meklet