Līdz 2015.gada 15.jūlijam Valsts sociālo pabalstu likuma 20.panta piektā daļa noteica, ka šī likuma 12.1 pantā minētā pabalsta (pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana – turpmāk, pabalsts) izmaksu pārtrauc gadījumos, kad persona ievietota valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, neatkarīgi no tā, kāds ir finansējuma avots.

2015.gada 16.jūlijā stājās spēkā grozījumi Valsts sociālo pabalstu likuma 20.panta piektajā daļā, kas paredz pabalsta pārtraukšanu, ja persona ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, un izdevumus par personas uzturēšanos institūcijā pilnībā vai daļēji apmaksā valsts vai pašvaldība.

Minētie grozījumi novērš dubultā publiskā finansējuma piešķiršanu vienam pakalpojuma veidam. Līdz ar to noteicošais vairs nav institūcijas statuss (valsts, pašvaldības vai privāta institūcija), bet gan finansējuma avots pakalpojuma nodrošināšanai.