Pētījums tika īstenots no 2020. gada jūlija līdz 2021. gada februārim un tas ietvēra padziļinātās intervijas, aptaujas, tiesību aktu un politikas plānošanas analīzi un esošo pētījumu datu sekundāro analīzi. Pētījumu veica biedrība "Qualitas". 

Pētījuma mērķis bija nodrošināt pierādījumos balstītu kvantitatīvu un kvalitatīvu informāciju par izglītības kvalitāti sociālā darba jomas (sociālo aprūpētāju, sociālo rehabilitētāju, sociālās palīdzības organizatoru, sociālo darbinieku, karitatīvo sociālo darbinieku studijas) studiju programmās un no tās izrietošus priekšlikumus sociālā darba jomas studiju programmu satura pilnveidei. Pētījuma uzdevumos ietilpa pētījuma metodoloģijas izstrāde, sociālā darba jomas studiju programmu dokumentācijas izpēte; sociālā darba jomas studiju programmu īstenošanā un absolventu nodarbinātībā iesaistīto pušu vērtējumu par sociālā darba jomas studiju programmās apgūtās izglītības kvalitāti ieguve; datu analīze un gala ziņojuma izstrāde. Pētījuma gala rezultātā iegūts pierādījumos balstīts sociālā darba jomas studiju programmu īstenošanas procesa un izglītības rezultāta kvalitātes izvērtējums un sniegti priekšlikumi to uzlabošanai.

Pētījuma ietvaros izstrādāti 4 nodevumi: