attēls

Pētījums "Ex-ante izvērtējums pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes novērtēšanai"

Pētījums tika īstenots no 2016. gada novembra līdz 2017. gada oktobrim un tas ietvēra padziļinātās intervijas, aptaujas un fokusgrupu diskusijas. Pētījumu veica nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences". 

Pētījuma mērķis bija iegūt kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju, kas raksturotu šī brīža sociālo dienestu darbību, aptverot visas sociālā darba procesā iesaistītās puses, t.sk. sociālo dienestu klientus un citus pašvaldību iedzīvotājus, sociālo dienestu vadītājus un sociālā darba speciālistus, pašvaldību domju un administrāciju vadītājus, kā arī sociālo dienestu sadarbības partnerus. Pētījumā īpaša uzmanība tika pievērsta priekšstatiem par sociālā dienesta darba mērķiem un uzdevumiem, sociālo dienestu darba organizācijai, darbinieku slodzes, kompetenču un tālākizglītības vajadzību noteikšanai, kā arī līdzšinējām sociālā darba rezultātu novērtējuma pieejām un starpinstitucionālajai sadarbībai. Pētījuma rezultāts ir esošās situācijas raksturojums, uzsākot projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanu. Tas ietver pašvaldību sociālo dienestu un sociālā darba speciālistu darbības efektivitātes novērtējumu un priekšlikumus identificēto institucionālo un profesionālo šķēršļu mazināšanai un pašvaldību sociālo dienestu un sociālā darba speciālistu darbības efektivitātes paaugstināšanai.

VIDEO: Pētījuma prezentācija un preses konferences ieraksts 

Pētījuma ietvaros izstrādāti 5 nodevumi:

Pētījums īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Labklājības ministrijas projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" (9.2.1.1/15/I/001) ietvaros, lai iespējami efektīvi plānotu projekta aktivitāšu saturu un projekta noslēgumā novērtētu sasniegtos rezultātus.

Pētījums pieejams arī Pārresoru koordinācijas centra pētījumu un publikāciju datubāzē.