29.12.2021.

Pētījums par asistenta pakalpojuma saņēmēju viedokli

Labklājības ministrija veica pētījumu par asistenta pakalpojuma pašvaldībā saņēmēju viedokli saistībā ar veiktajām izmaiņām asistenta pakalpojuma nodrošināšanā.  Lai noskaidrotu asistentu pakalpojuma viedokli, tika veikta tiešsaistes aptauja laika posmā no 26.10.2021  līdz  08.11.2021.  Pētījumā tika vērtētas 756 respondentu sniegtās atbildes.

Aptaujas mērķis bija veikt asistenta pakalpojuma pašvaldībā, augstskolā un koledžā saņēmēju aptauju par apmierinātību ar asistenta pakalpojumu, lai novērtētu tiesiskā regulējuma par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu ietekmi uz personas iespēju saņemt viņa vajadzībām atbilstošu pakalpojumu. 

Pētījumu veica SIA “Projektu un kvalitātes vadība”.