2012. gada 28. decembrī Valsts kanceleja noslēdza līgumu Nr.117 ar SIA "KPMG Baltics"  par minētā pētījuma izstrādi ar mērķi veikt sociālās palīdzības sistēmas novērtējumu un izstrādāt rekomendācijas reformas variantam, kas vairāk motivētu sociālās palīdzības saņēmējus iesaistīties savas sociālās situācijas risināšanā. Pētījums veikts Valsts kancelejas administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē" (identifikācijas Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002) 3.2. aktivitātes "Strukturālo reformu ieviešanas ietekmes novērtēšana" (iepirkuma identifikācijas numurs: MK VK 2012/4 ESF) ietvaros. Projekts 100 % apmērā tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

  • Līguma izpildes ietvaros SIA "KPMG Baltics" eksperti sagatavoja šādus nodevumus: