Izvērtēšanas kritēriji un metodika

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 32.1.2., 32.2.2. un 35.2.apakšpunktam Labklājības ministrija sadarbībā ar sociālajiem partneriem izstrādā pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem, bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu, kas atrodas bērnu aprūpes iestādē, un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kas dzīvo ģimenē, vērtēšanas kritērijus un individuālā izvērtējuma metodiku.

Labklājības ministrija informē, ka vērtēšanas kritēriji un individuālā izvērtējuma metodika ir nepieciešama, lai speciālistu komandas plānošanas reģionu uzdevumā kvalitatīvi un pēc vienotiem principiem izvērtētu deinstitucionalizācijas mērķa grupas personu individuālās vajadzības, noteiktu nepieciešamo pakalpojumu apjomu un izstrādātu individuālos atbalsta plānus, kā arī apkopotu informāciju par valsts ilgstošas aprūpes institūcijām un bērnu aprūpes iestādēm, to infrastruktūru un tajās esošajām pilngadīgajām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kas atrodas bērnu aprūpes iestādē.

 

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 35.2.apakšpunktam Labklājības ministrija nosaka prasības informācijas apzināšanai un apkopošanai par valsts ilgstošas aprūpes institūcijām un bērnu aprūpes iestādēm, to infrastruktūru un tajās esošajām projektu mērķa grupas personām, kas nepieciešama plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānu izstrādei.