2024. gada 24. janvārī Eiropas Komisija (turpmāk – Komisija) publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz Eiropas Uzņēmumu padomju izveidi un darbību un pārnacionālas informēšanas un uzklausīšanas tiesību efektīvu īstenošanu groza Direktīvu 2009/38/EK (turpmāk – priekšlikums). Priekšlikuma mērķis ir novērst trūkumus Direktīvā 2009/38/EK, tādejādi uzlabojot darbinieku informēšanas un uzklausīšanas ietvara efektivitāti.

Direktīva 2009/38/EK nosaka minimālās prasības Eiropas Uzņēmumu padomju izveidošanai un darbībai, ievērojot centrālās vadības un darbinieku pārstāvju autonomiju informēšanas un uzklausīšanas procesa pielāgošanā savām konkrētajām vajadzībām un saglabājot vadībai iespēju pieņemt lēmumus efektīvi.

Priekšlikums paredz grozījumus Direktīvā 2009/38/EK attiecībā uz pārnacionālu jautājumu jēdzienu; “informēšanas” un “uzklausīšanas” definīcijām; īpašo pārrunu grupu izveidi, sastāvu un resursiem; Eiropas Uzņēmumu padomju nolīgumu saturu; dzimumu līdzsvaru Eiropas Uzņēmumu padomju sastāvā; papildu prasībās paredzēto Eiropas Uzņēmumu padomju plenārsēžu jeb sanāksmju skaitu; papildu prasībās paredzētajām Eiropas Uzņēmumu padomju ārkārtas sanāksmēm; papildu prasībās paredzētajiem Eiropas Uzņēmumu padomei pieejamajiem resursiem; konfidenciālas informācijas apstrādi un neizpaušanu; darbinieku pārstāvju lomu un aizsardzību; sankcijām un pieeju tiesai u.c.

Saskaņā ar priekšlikumu dalībvalstīm Direktīvas 2009/38/EK grozījumi ir jātransponē viena gada laikā pēc priekšlikuma stāšanās spēkā. Tāpat normas paredz transponējošo noteikumu piemērošanas atlikšanu uz diviem gadiem pēc transponēšanas termiņa.

Kontaktpersona:

Līga Klemere

Vecākā eksperte
liga.klemere [at] lm.gov.lv