Profesiju klasifikators ir sistematizēts profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) saraksts, kas veidots, lai nodrošinātu starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu. Tas veidots, piemērojot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO-08). Profesiju klasifikators ietver arī informāciju par profesiju grupām atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām.

Skatīt klasifikāciju Profesiju klasifikators. Aktualizēts 2022. gada 8. aprīlī

Biežāk uzdotie jautājumi par Profesiju klasifikatoru

Profesiju klasifikatora lietošanas metodiskie norādījumi

Konsultācijas par Profesiju klasifikatoru tikai rakstiski, sūtot jautājumu uz lm@lm.gov.lv, vai steidzamos gadījumos pa tel. nr. +371 67782960.

Profesiju klasifikatoru aktualizē pēc nepieciešamības. Publisko tiesību subjekti un privāto tiesību subjekti priekšlikumus par Profesiju klasifikatora aktualizēšanu iesniedz Labklājības ministrijā.

Iesniedzot priekšlikumus par jaunas profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā (Labklājības ministrijā pa pastu (adrese: Skolas ielā 28, Rīga, LV-1331) vai elektroniski uz e-pastu, adrese: lm@lm.gov.lv), ir jānorāda:

 • profesijas nosaukums (ja nepieciešams, pievieno papildu apzīmējumus);
 • dokumenti, kas pamato profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā (pamatojums jaunas profesijas iekļaušanai, amata vai darba apraksts vai cits dokuments);
 • profesijas plānotā vieta klasifikācijas pamatgrupas mazās grupas atsevišķajā grupā;
 • profesijai atbilstošu pamatuzdevumu apraksts.

Labklājības ministrija izvērtē iesniegto informāciju un dokumentus, apzinot arī attiecīgās nozares ministrijas vai ekspertu viedokli par jaunās profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā, un, ja tam ir pietiekams pamatojums, sagatavo normatīvā akta projektu par izmaiņām Profesiju klasifikatorā.

Profesiju klasifikatora struktūra:

 • profesijas, kas sagrupētas 10 pamatgrupās atbilstoši ISCO-08 klasifikācijā noteiktajiem kodiem augošā secībā;
 • pamatgrupas, kurās profesijas klasificētas apakšgrupās un mazajās grupās, kur apvienotas profesijas ar augstu līdzības pakāpi;
 • mazās grupas, kurās profesijas klasificētas atsevišķajās grupās, kur apvienotas atsevišķu darbības jomu atbilstošās profesijas;
 • profesijām atbilstošas kvalifikācijas pamatprasības ir minimālais izglītības līmenis, teorētisko zināšanu, prasmes un atbildības pakāpe, kas nodrošina darba pamatuzdevumu sekmīgu izpildi, kas norādītas profesiju mazajā grupā (izņemot pirmās pamatgrupas profesiju mazās grupas) un attiecināmas uz visām tajā iekļautajām atsevišķo grupu profesijām;
 • profesijām atbilstoši pamatuzdevumi ir klasifikācijas grupā ietvertajām profesijām atbilstošu galveno darba uzdevumu īss apraksts, kas norādīti katrai atsevišķajai grupai.

Profesiju klasifikatorā nav iekļautas valsts drošības iestāžu profesijas.

Profesiju klasifikatorā apzīmējums:

 • "uzņēmums" ir kopīgs apzīmējums valsts vai pašvaldību iestādei, komersantam, personālsabiedrībai, biedrībai, nodibinājumam vai fondam, reliģiskai organizācijai, politiskai partijai vai citam tiesību subjektam, kas nodarbina vismaz vienu darbinieku;
 • "pamatdarbības struktūrvienība" ir apzīmējums struktūrvienībai, kas uzņēmumā veic pamatfunkcijas, un tas ir attiecināms uz jebkuru šādu struktūrvienību – pārvalde, filiāle, departaments, nodaļa, apakšnodaļa, daļa, sektors, grupa, punkts, iecirknis, cehs, brigāde, posms, vienība, birojs, dienests, postenis, bataljons, vads, rota. Profesijas nosaukumā vārdu "pamatdarbības struktūrvienības" vietā norāda struktūrvienības nosaukumu, kuru izvēlas atkarībā no uzņēmuma pamatdarbības struktūras;
 • "pamatdarbības atbalsta struktūrvienība" ir apzīmējums struktūrvienībai, kas uzņēmumā veic atbalsta funkcijas pamatfunkciju nodrošināšanai, un tas ir attiecināms uz jebkuru šādu struktūrvienību – pārvalde, filiāle, departaments, nodaļa, apakšnodaļa, daļa, sektors, grupa, punkts, iecirknis, cehs, brigāde, posms, vienība, birojs, dienests, postenis, bataljons, vads, rota. Profesijas nosaukumā vārda "struktūrvienības" vietā norāda struktūrvienības apzīmējumu, kuru izvēlas atkarībā no uzņēmuma struktūras.