Logo - Atveseļošanās fonda pasākumus saskaņā ar nacionālo attīstības plānu finansē Eiropas Savienība
Pasākuma numurs: 3.1.2.2.i.
Plānotais finansējums:

1 842 130 EUR (t.sk. Atveseļošanas fonda finansējums – 1 563 985 EUR un valsts budžeta finansējums (pievienotās vērtības nodoklis) – indikatīvi 278 145 EUR)

Mērķis: Izstrādāt sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmu (prognozēšanas rīks) valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas, tostarp pensiju sistēmas, ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes, ilgtspējas un efektivitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai.
Mērķa grupa:
 • Labklājības ministrija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
 • Valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas dalībnieki.
Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
 • Atskaites punkti:
  • līdz 2022. gada 30. jūnijam – līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, informācijas sistēmas tehniskās specifikācijas izstrādi un sistēmas izstrādes uzraudzību;
  • līdz 2024. gada 30. septembrim – sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehniskās specifikācijas pabeigšana;
  • līdz 2026. gada 31. marts – prognozēšanas rīka izstrāde.                                                                
Atbalstāmās darbības:
 • Prognozēšanas rīka tehniskās specifikācijas izstrāde, tai skaitā situācijas priekšizpētes ziņojuma sagatavošana.
 • Prognozēšanas rīka izstrāde, tai skaitā prognozēšanas rīka testēšana, lietotāja un administratora rokasgrāmatu sagatavošana, prognozēšanas rīka lietotāju un administratoru mācības.
 • Sabiedrības informēšanas un izpratnes veicināšanas pasākumi.
 • Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.
 • Projekta vadība un īstenošana.
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/3-1-2-2-prognozesanas-rika-izstrade-socialas-apdrosinasanas-sistemas-ilgtermina-prognozem-sistemas-ilgtermina-stabilitates-izvertesanai-un-nodrosinasanai
Projekta numurs/nosaukums: 3.1.2.2.i.0/1/22/I/LM/001 "Prognozēšanas rīka izstrāde sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai"
Projekta īstenošanas termiņš: 01.01.2022.–31.12.2024.
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Labklājības ministrija
Sadarbības partneri: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Noteikumu projekts izstrādes stadijā (22-TA-3760) - https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/1619301b-4c86-48e0-88fa-a712a13417e9
Vienkāršotās izmaksas: -
Cita noderīga informācija:

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.2.i. investīcijas "Prognozēšanas rīka izstrāde sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai” īstenošanu un uzraudzību"

Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Ilga Vjakse

Vecākā eksperte
ilga.vjakse [at] lm.gov.lv