Projekta pirmajā posmā, pirms kampaņa redzama publiskajā telpā, notiek apjomīgs pētniecības darbs. Latvijā pirmo reizi šāda veida un apjoma kampaņā iesaistīti sociālā dizaina pētnieki, kas meklē, kā atbildēt uz sociālu problēmu ar unikālu dizainā balstītu risinājumu. 

Projekta rezultāti saistīti ar noteiktām sagaidāmajām pārmaiņām sabiedrībā: mazinājusies tolerance attiecībā uz vardarbību pret sievietēm, jaunieši aktīvi iesaistās cīņā pret vardarbību pret sievietēm un ir izglītoti, lai atpazītu emocionālu un fizisku vardarbību, un nosoda jebkādu vardarbību. Plānots, ka projekta gaitā vardarbības upuri iegūs informāciju un prasmes, kas ļauj rīkoties un ziņot par vardarbības gadījumiem, tādā veidā panākot, ka vardarbība neatkārtojas. Lai nodrošinātu vardarbības upuru atklātību un saukšanu pēc palīdzības, projekta laikā tiks apmācīti cietušo atbalsta tālruņa konsultanti par emocionāla atbalsta un juridiskas informācijas sniegšanu. 

Paralēli kampaņai, ministrija strādā pie pakalpojuma sniegšanas izmaiņām, kas paredz palielināt to cilvēku skaitu, kas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un tiks ierosināti normatīvā regulējuma grozījumi, ar nolūku pilnveidot sistēmu, lai veicinātu vardarbībā cietušo personu atbalsta pakalpojumu saņemšanu.

Projektā īstenotās aktivitātes un rezultāti: