No 2017.gada jūnija līdz oktobrim projekta „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem" ietvaros Tukuma novada pašvaldībā īstenots Kopienas vienotās atbildes modeļa vardarbības pret sievieti gadījumu risināšanā pilotprojekts (turpmāk - pilotprojekts), kura galvenie koordinatori bija Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa un Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests" pārstāvji, bet pilotprojekta pasākumos iesaistīti bija arī pašvaldības policijas, bāriņtiesas, Valsts probācijas dienesta, rajona tiesas un prokuratūras pārstāvji, kā arī veselības aprūpes jomas un sadarbības krīzes centra - Talsu novada krīžu centra - speciālisti.

Pilotprojekta ietvaros speciālisti: 

  • piedalījušies vairākos informatīvi izglītojošos un vietējās starpdisciplinārās komandas veidojošos pasākumos;
  • notikusi iesaistīto institūciju savstarpēja darba „ēnošana";
  • Valsts un pašvaldības policijas darbinieki praksē izmēģinājuši projekta ietvaros radīto jauno vardarbības riska izvērtējuma anketu, izbraucot izsaukumos uz tā saucamajiem „ģimenes konfliktiem", un šo informāciju nodevuši tālākam darbam sociālajam dienestam;
  • Tukuma pašvaldībā strādājošo iestāžu speciālisti ir bijuši aicināti iesaistīties vadlīniju starpdisciplinārai sadarbībai vardarbības pret sievieti gadījumos izstrādē.

Pilotprojekta ietvaros Tukuma novada valsts un pašvaldības policija sociālajam dienestam nosūtījusi 27 aizpildītas riska izvērtējuma anketas. Liela daļa no šiem gadījumiem sociālajam dienestam iepriekš nebija zināmi. 13 gadījumos kā cietušie vai vardarbības liecinieki bija nepilngadīgie. 3 gadījumos nepilngadīgie bija vardarbīgi pret savām mātēm. Ieviešot riska novērtēšanas anketu policijā, ir būtiski pieaudzis nošķiršanu skaits, kas ir pozitīvi (2017.gada 1.pusgadā bija 1 nošķiršana, pilotprojekta 3 mēnešu laikā - 7).

Lai gan Latvijas speciālistu sadarbības modelis vardarbības pret sievieti gadījumu risināšanā ir tikai izstrādes sākumā un vēl ir pilnveidojams, jau šobrīd ir konstatējami vairāki būtiski uzlabojumi palīdzības sniegšanā, kas tika konstatēti pilotprojekta laikā: 

  • vispār tiek ieviesta risku izvērtēšana sadzīves slepkavību novēršanā vardarbības ģimenē gadījumos; 
  • izsaukuma vietā iztaujā atsevišķi cietušo no varmākas (riska izvērtējuma anketā ir jāatzīmē, vai tas darīts);
  • speciālisti mācās nošķirt un identificēt dažādus vardarbības veidus (anketā izdalīta fiziska, emocionāla, ekonomiska, seksuāla vardarbība un vardarbīga kontrole); 
  • policisti atstāj rakstisku informāciju par notikušo cietušajai personai (t.i. viens riska izvērtējuma anketas eksemplārs paliek cietušajai, kas var noderēt tiesā); 
  • cietušos novirza palīdzības saņemšanai sociālajā dienestā arī rakstiski - ar cietušā piekrišanu riska izvērtējuma anketas nosūta sociālajam dienestam.

2018.gadā šo starpinstitucionālas sadarbības modeli plānots izmēģināt vēl 5 pašvaldībās.

Prezentācijas no pilotprojekta pasākumiem: