Statuss:
Noslēdzies
ģērbonis

attēls

attēls

Projekta nosaukums:

Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide - SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana

Darbības programmas 2007.-2013.gadam nosaukums:

Infrastruktūra un pakalpojumi

Prioritātes numurs un nosaukums:

3.2.Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana

Pasākuma numurs un nosaukums:

3.2.2.IKT infrastruktūra un pakalpojumi

Aktivitātes numurs un nosaukums:

3.2.2.1.Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība

Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

3.2.2.1.1.Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība

Projekta iesniedzējs:

Labklājības ministrija (LM)

Projekta identifikācijas Nr.:

3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/023

Projekta īstenošanas datums:

12.11.2009. – 31.12.2015.

Projekta attiecināmo izmaksu apjoms:

EUR 2 625 164.17

 

Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām:

 

Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) projekta ietvaros tiks izstrādāti 5 e-pakalpojumi (Personu sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem; Iesnieguma statuss sociālo pakalpojumu saņemšanai, paziņojums par pieņemtajiem lēmumiem; Rindas statuss sociālo pakalpojumu saņemšanai, paziņojums par pieņemtajiem lēmumiem; Atskaišu un valsts statistikas pārskatu iesniegšana; Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācija) un uzlabots viens e-pakalpojums „Atzinumi par asistenta pakalpojuma nepieciešamību personai ar invaliditāti” jau esošā VDEĀVK Universālā e-pakalpojuma ietvaros), kas vērsti uz iedzīvotājiem un sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

 

E-pakalpojumu ieviešanai plānots izveidot vienotu sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu, kuras ietvaros tiks izveidots sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs un personu reģistrs un optimizēt sociālo pakalpojumu piešķiršanas procesus. Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (turpmāk – SPOLIS) un e-pakalpojumu ieviešana ļaus uzlabot sniedzamo sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, samazināt administratīvo un finansiālo slogu uz sabiedrību.

 

Lai sasniegtu projekta mērķi – datu apmaiņu ar pašvaldībām, projekta pieteicējs apņemas īstenot šādas aktivitātes:

 

Aktivitāte Nr.9 „Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti moduļa un pašvaldību sociālo dienestu datu apmaiņas risinājuma izstrāde sistēmā SPOLIS” nodrošinās asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti apkalpošanu un pašvaldību datu par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem konsolidāciju Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā.

 

Aktivitātes Nr.10 „VDEĀVK Invaliditātes informācijas sistēmas e-pakalpojuma papildinājumu izstrāde ar atzinumiem par asistenta pakalpojuma nepieciešamību (pašvaldībām) un datu apmaiņai ar sistēmu SPOLIS” ietvaros tiks uzlabots VDEĀVK e-pakalpojums pašvaldību sociālo dienestu darbības atbalstam.

 

Aktivitāšu Nr.11, Nr.12 un Nr.13 ietvaros tiks izstrādāti datu apmaiņas risinājumi starp pašvaldību sociālo dienestu informācijas sistēmām SOPA, LIETIS un GVS un sistēmu SPOLIS, lai Ministrija saņemtu pilnu datu apjomu no Latvijas pašvaldībām par iedzīvotājiem sniegto sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, kā to paredz projekta mērķis. Savukārt pašvaldībām tiks sniegts atbalsts datu ieguvei no labklājības nozares informācijas sistēmām un e-pakalpojumiem savu funkciju veikšanai.

 

Aktivitātes Nr.14 ietvaros tiks papildinātas NVA informācijas sistēmas BURVIS saskarnes, kā rezultātā pašvaldībām būs iespēja iegūt datus no NVA par klientu profilēšanu un pašvaldības informēs NVA par saviem līdzdarbības pienākumiem un pakalpojumiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem.

 

VSAA gadījumā jauna datu nodošanas funkcionalitāte no VSAA IS nav jāizstrādā, bet pašvaldību informācijas sistēmās SOPA un LIETIS tiks iestrādāti papildinājumi VSAA e-pakalpojumu lietošanai.

 

Projekta mērķis:

 

Izveidojot vienotu un integrētu IS LM funkciju un uzdevumu izpildei, sociālās politikas monitoringa sistēmas datu ieguve tiks veikta tiešsaistes režīmā no pašvaldību sociālo dienestu IS, vienlaicīgi nodrošinot LM un labklājības nozares iestāžu (VSAA, NVA un VDEĀVK) izveidoto e-pakalpojumu lietošanu pašvaldību sociālo dienestu vajadzībām, tādā veidā uzlabojot informācijas apmaiņas efektivitāti, radot resursu ietaupījumu un samazinot administratīvo slogu Latvijas iedzīvotājiem.
 
Galvenās projekta aktivitātes un ieguvumi:

 

1. centralizēt labklājības nozares IKT resursu pārvaldi un optimizēt datu pārraides tīklu

 

Rezultātā plānotie ieguvumi:

  • vienots datu pārraides tīkls;
  • vienota datu centra izveide;
  • IT resursu optimizācija (serveru un IT speciālistu resursi vienuviet).

2. pilnveidot valsts sociālās politikas monitoringa sistēmu

 

Rezultātā plānotie ieguvumi:

  • vienota informācijas sistēma (SPOLIS) par sociālo pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem;
  • 5 jauni e-pakalpojumi portālā www.latvija.lv un viens uzlabots e-pakalpojums;
  • datu apmaiņas risinājumi starp pašvaldībām un labklājības nozares starp Labklājības ministriju, tās padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm un katru pašvaldību.

Projekta rezultātā pašvaldības sociālais dienests saņems Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas e-pakalpojumus, tai skaitā jaunizstrādāto e-pakalpojumu pašvaldībām „VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību personai ar invaliditāti”, kā arī varēs izmantot Nodarbinātības valsts aģentūras datus par saviem klientiem un veikt datu apmaiņu ar Labklājības ministrijas informācijas sistēmu SPOLIS par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību. Datu apmaiņas risinājumi mazinās pašvaldību administratīvo slogu, automatizējot datu apmaiņu starp pašvaldību un labklājības nozares iestādēm - VSAA, NVA, VDEĀVK un LM.

 

e-pakalpojumu apraksti:

 

EP117 „Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācija”


Juridiska persona ievada Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā pieteikumu (ar pielikumiem) vai informē par labojumiem, autentificējoties Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā SPOLIS.

 

EP118 „Atskaišu un valsts statistikas pārskatu iesniegšana”

 

Sociālo pakalpojumu sniedzējs ievada statistikas pārskatus par sniegtajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību sistēmā SPOLIS. Pašvaldības importē datus par sniegto sociālo palīdzību, izmantojot datu apmaiņas risinājumus starp pašvaldību informācijas sistēmām un SPOLIS.

 

EP114 „Personu sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem”

 

Privātpersona autentificējas portālā www.latvija.lv un nosūta sūdzību vai priekšlikumu uz Labklājības ministrijas atbildīgo pārraudzības institūciju par sociālo pakalpojumu sniedzēju.

 

EP115 „Iesnieguma statuss sociālo pakalpojumu saņemšanai, paziņojums par pieņemtajiem lēmumiem”

 

Privātpersona autentificējas portālā www.latvija.lv un saņem informāciju par pieņemtajiem lēmumiem sociālo pakalpojumu saņemšanai par sevi un saviem bērniem.

 

EP116 „Rindas statuss sociālo pakalpojumu saņemšanai, paziņojums par pieņemtajiem lēmumiem”

 

Privātpersona autentificējas portālā www.latvija.lv un pieprasa datus par sevi un/vai saviem bērniem, lai uzzinātu rindas statusu sociālo pakalpojumu saņemšanai.

 

EP67„VDEĀVK Invaliditātes IS Universālais pakalpojums. Atzinumi”

 

Pašvaldības sociālais dienests saņem informāciju par VDEĀVK pieņemtajiem lēmumiem asistenta pakalpojumu saņemšanai personai ar invaliditāti.