Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.3.1.5.
Plānotais finansējums:

11 738 120 EUR* (t.sk. ERAF finansējums – 9 977 402 EUR un pašvaldības budžeta finansējums – 1 760 718 EUR)

*Pasākumam ir noteikts elastības finansējums 3 987 156 EUR apmērā un līdz Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu pieņemšanai elastības finansējuma apmēru priekšfinansē no valsts budžeta un pašvaldību budžeta finansējuma.

Mērķis: Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībās personām ar ļoti smagiem garīga rakstura un multipliem traucējumiem.
Mērķa grupa:

Personas ar ļoti smagiem garīga rakstura un multipliem traucējumiem, kuriem ir noteikta I invaliditātes grupa vai trešais vai ceturtais aprūpes līmenis.

Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
  • Jaunu vai modernizētu sociālās aprūpes iestāžu (izņemot sociālos mājokļus) kapacitāte – 54 personas gadā.
  • Personu skaits, kuras izmanto jaunu vai modernizētu sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumus, gadā – 54 lietotāji gadā.
Atbalstāmās darbības:
  • Projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrāde, izņemot projekta iesnieguma izstrādi.
  • Jaunu būvju būvniecība, esošu būvju un telpu pārbūve vai atjaunošana, tai skaitā būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība, kā arī teritorijas labiekārtošana.
  • Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde.
  • Specializēto transportlīdzekļu iegāde mērķa grupas personu mobilitātes nodrošināšanai.
  • Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.
  • Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.
Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/4-3-1-5
Projekta numurs/nosaukums: -
Projekta īstenošanas termiņš: -
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Pašvaldības (vai to izveidoti sociālo pakalpojumu sniedzēji) ar lielāko mērķa grupas personu īpatsvaru un lielāko iedzīvotāju skaitu.
Sadarbības partneri: -
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2024. gada 13. februāra noteikumi Nr. 100
Vienkāršotās izmaksas:

Netiešo izmaksu vienotā likme 15 % apmērā no tiešajām personāla izmaksām.

Cita noderīga informācija: ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Jānis Laucis

Vecākais eksperts
janis.laucis [at] lm.gov.lv