Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.3.5.1.
Plānotais finansējums:

15 800 186 EUR (t.sk. ESF+ finansējums – 13 430 158 EUR un pašvaldības budžeta finansējums – 2 370 028 EUR)

Mērķis: Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana šo noteikumu 3. punktā minētās mērķa grupas personām.
Mērķa grupa:
  • Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta I vai II invaliditātes grupa.
  • Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs.
  • Personas pensijas vecumā, tai skaitā personas ar demenci.
Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:

Sociālās atstumtības riskam pakļautas personas, kuras saņēmušas sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus – 471 persona.

Atbalstāmās darbības:
  • Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 4.3.5.1. pasākuma otrās kārtas  mērķa grupas personām.
  • Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.
  • Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.
Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Atklāta projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: -
Projekta numurs/nosaukums: -
Projekta īstenošanas termiņš: -
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Pašvaldības vai to izveidoti sociālo pakalpojumu sniedzēji un citi sociālo pakalpojumu sniedzēji.
Sadarbības partneri: -
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Noteikumu projekts saskaņošanā (24-TA-784)
Vienkāršotās izmaksas: Deleģētajā regulā Nr. 2023/1676 noteiktās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu vienas vienības izmaksas.
Cita noderīga informācija:

ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Jānis Laucis

Vecākais eksperts
janis.laucis [at] lm.gov.lv