Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.3.5.1.
Plānotais finansējums:

1 988 546 EUR (t.sk. ESF+ finansējums – 1 690 264 EUR un pašvaldības budžeta finansējums – 298 282 EUR)

Mērķis: Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana personām ar ļoti smagiem garīga rakstura un multipliem traucējumiem.
Mērķa grupa:

Personas ar ļoti smagiem garīga rakstura un multipliem traucējumiem, kuriem ir noteikta I invaliditātes grupa vai trešais vai ceturtais aprūpes līmenis.

Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:

Sociālās atstumtības riskam pakļautas personas, kuras saņēmušas sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus – 54 persona.

Atbalstāmās darbības:
  • Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 4.3.5.1. pasākuma trešās kārtas  mērķa grupas personām.
  • Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.
  • Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.
Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: -
Projekta numurs/nosaukums: -
Projekta īstenošanas termiņš: -
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Pašvaldības, kas īstenoja 4.3.1.5. pasākuma projektus.
Sadarbības partneri: -
Pasākuma īstenošanas noteikumi: -
Vienkāršotās izmaksas: Deleģētajā regulā Nr. 2023/1676 noteiktās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu vienas vienības izmaksas.
Cita noderīga informācija:

ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Jānis Laucis

Vecākais eksperts
janis.laucis [at] lm.gov.lv