Lai veicinātu vienlīdzīga atalgojuma praksi Latvijā, kā arī turpinātu 2021. gadā uzsākto dialogu ar dažādām iesaistītajām pusēm un organizācijām par iespējamajiem risinājumiem Latvijā, Labklājības ministrija sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu 2022. gada septembrī organizē divus seminārus par efektīvākajiem risinājumiem darba samaksas atšķirību mazināšanai.

Lai efektīvāk novērstu darba samaksas atšķirības starp sievietēm un vīriešiem ES, 2021.  gada 5. martā Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu [1]. Direktīvas priekšlikumā ietverti darba devēja pienākumi darba samaksas pārredzamības nodrošināšanā, tostarp informējot darbiniekus par darba samaksas noteikšanas un karjeras attīstības politiku, kā arī par individuālo un vidējo darba samaksas līmeni sadalījumā pēc dzimuma to darbinieku kategorijām, kuri veic to pašu darbu vai vienādi vērtīgu darbu.

Domājot par Latvijai atbilstošāko un samērīgāko risinājumu, lai  novērstu darba samaksas atšķirības, secinājumi un mācības no dažādu valstu īstenotajām pieejām un praksēm ir ļoti noderīgi. Tādēļ pirmajā seminārā, kas notiks 15. septembrī uzklausīsim dažādu valstu ekspertus un dažādās valstīs īstenotās prakses un pieejas, lai nodrošinātu darba samaksas pārredzamību, ar mērķi mazināt darba samaksas atšķirības starp sievietēm un vīriešiem.

Otrajā semināra, kas notiks 28. septembrī "VIENLĪDZĪGA DARBA SAMAKSA: praktiski risinājumi", īpaša uzmanība tiks pievērsta darba devēju pieredzes stāstiem, kā arī būs iespēja ne vien dzirdēt ekspertu viedokli par galvenajiem nevienlīdzīgu atalgojumu veicinošajiem faktoriem un to mazināšanas iespējām, bet arī iesaistīties diskusijās par efektīvākajiem vienlīdzīgas darba samaksas praksi veicinošajiem risinājumiem, ko varētu īstenot Latvijā.

Pilns pasākuma ieraksts 

Ieraksts

Ieraksts 

Ieraksts

 

Pilns pasākuma ieraksts 

Ieraksts 

Ieraksts

Ieraksts 

Gender equality as a priority of government of Luxemburg


[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52021PC0093