Seminārs par ģimenes locekļu aprūpes jautājumiem 2015.gada 5.martā


2015.gada 5. martā Labklājības ministrijā notika seminārs par ģimenes locekļu aprūpes jautājumiem. Šis bija pēdējais seminārs aktīvās novecošanās jomas projekta „Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai" ietvaros. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar ģimenes locekļu aprūpes vispārējo ietvaru, būtiskākajiem izaicinājumiem un iespējām Latvijā un Polijā.

"Atbalsts bērnu aprūpei un bērnu pieskatīšanas pakalpojums Latvijā: sociālais konteksts, mērķa grupas, finansiālais atbalsts un normatīvais regulējums", Maksims Ivanovs, Labklājības ministrija
 

 • Pētījuma “Par bērna kopšanas pabalstu, tā efektivitāti un vēlamajiem izmaksas periodiem’’ (2002, Latvijas Universitāte) rezultāti liecina, ka 42% no vecākiem ir risks neatgriezties savā darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma.
 • Pētījuma "Pētījums par vecāku iespējām iekļauties darba tirgū pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma" (2007,  ITA Consulting) rezultāti liecina, ka viens no svarīgākajiem faktoriem, kas neļauj vecākiem atgriezties darba tirgū pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, ir pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu trūkums (garas rindas), ka arī privāto bērnu aprūpes centru un bērnu pieskatītāju trūkums.
 • Sabiedriskās aptaujas (2012, SDPC, SKDS) rezultāti liecina, ka vēlamākais valsts atbalsts ģimenēm ar maziem bērniem ir valsts finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu vai subsidētu bērnu aprūpes pakalpojumu pieejamība.
 • Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Baltijas Sociālo zinātņu institūta (2009) veiktā pētījuma rezultātos konstatēts, ka alternatīvie bērnu aprūpes pakalpojumi (dienas aprūpes centri, bērnu - pieskatītāju pakalpojumi, auklītes, privātie bērnudārzi) ir visefektīvākā valsts finansētās bērnu aprūpes forma.
 • Latvijas bērnu izglītības un aprūpes sistēmas trūkumi līdz 2013. gadam:
 • garas gaidīšanas rindas pašvaldību pirmskolas izglītības iestādēs;
 • pašvaldību atbalsta trūkums un augstas izmaksas, izmantojot privātos pirmsskolas izglītības pakalpojumus;
 • profesionālu alternatīvu bērnu aprūpes pakalpojumu trūkums;
 • liels īpatsvars neoficiāli nodarbināto – daudzas auklītes, kuras ir nodarbinātas neoficiāli, nav kvalificētas darbam ar maziem bērniem.
 • Saskaņā ar Izglītības likumu pašvaldībām ir jānodrošina vienlīdzīga pieeja pirmsskolas izglītības pakalpojumiem visiem bērniem vecumā no1,5 - 5 gadiem savā administratīvajā teritorijā.
 • Pašvaldības saskaras ar ilgām gaidīšanas rindām pašvaldību pirmskolas izglītības iestādēs infrastruktūras bāzes trūkuma un intensīvas starpreģionu migrācijas dēļ.
 • Sākot ar 2013. gadu, pašvaldības izmaksā ikmēneša bērnu aprūpes pabalstu 70-260 EUR apmērā par bērniem, kuri ir gaidīšanas rindās pašvaldību pirmskolas izglītības iestādēs.
 • Ķekavas pašvaldība izveidoja auklīšu datu bāzi, ka arī organizē apmācību kursus auklītēm un sniedz pašvaldības atbalstu bērniem, kuri ir gaidīšanas rindās.
 • Pilotprojekts ''Atbalsts bērnu aprūpei un bērnu - pieskatītāji pakalpojumi'':
 • pilotprojekts ietver finansiālu atbalstu (maksā tieši privātajam pakalpojumu sniedzējam) vecākiem, kuru bērni nesaņem bērnu aprūpes pakalpojumus no pašvaldībām, tādējādi mazinot gaidīšanas rindas un veicinot vecāku iesaisti darba tirgū;
 • bērnu skaits gaidīšanas rindās pašvaldību pirmskolas izglītības iestādēs samazinājies par 22% (par 32% Rīgā);
 • reģistrēti 1,400 bērnu pieskatītāji;
 • 2014.gadā 8 347 ģimenes saņēma valsts atbalstu.

“Sociālie pakalpojumi senioriem Latvijā’’, Aldis Dūdiņš, Labklājības ministrija
 

 • Iedzīvotāji vecumā 60+ veido 25% no Latvijas iedzīvotājiem (2014.gada janvārī).
 • Likums par Sociāliem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, ir balstīts uz sekojošiem principiem:
o    prasītāja iniciatīva;
o    pienākums segt pakalpojuma izmaksas;
o    individuālo vajadzību novērtējums;
o    valsts un pašvaldību atbildība;
o    prioritāšu noteikšana pakalpojumiem, kuri tiek sniegt dzīves vietā;
o    tiesības uz pārsūdzību.
 • Sociālie pakalpojumi senioriem:
o    aprūpes mājās – nodrošina 58 pašvaldības, 9 477 klienti (pieaugums no 5 410 klientiem 2010. gadā);
o    83 ilgstošas sociālās aprūpes iestādes (pašvaldības, privātas, NVO) – 4 902 klienti;
o    drošības pogas (nodrošina pašvaldības);
o    dienas aprūpes centri (nodrošina pašvaldības);
o    sociālā rehabilitācija personām ar invaliditāti (nodrošina valsts);
o    tehniskie palīglīdzekļi (nodrošina valsts);
o    individuāla palīdzība senioriem ar invaliditāti (nodrošina valsts un pašvaldības).
 • Izaicinājumi sociālo pakalpojumu sniegšanā:
o    Sabiedrības novecošanās;
o    nepietiekami resursi;
o   institucionālo pakalpojumu īpatsvars ir pārāk augsts salīdzinājumā ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem;
o    nepietiekama sociālo pakalpojumu pieejamība dzīvesvietas tuvumā;
o    pakalpojumu kvalitāte un klāsts;
o    pārnozaru koordinācija, īpaši saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumiem.
 • Nākotnes perspektīvas:
o    sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstība kā daļa no pašvaldības attīstības stratēģijām;
o    ilgtspējīgu sociālo pakalpojumu attīstības veicināšana;
o    deinstitucionalizācija - klientu skaita samazinājums ilgtermiņa aprūpes iestādēs.


“Aktīva novecošanās un aprūpe mājās Małopolskas reģionā Polijā’’, Alicja Boryczko, Malopolska Reģiona Reģionālās politikas departaments
 

 • Malopolskas reģionā ir 3,36 miljoni iedzīvotāju un atsevišķas reģiona daļas saskaras ar iedzīvotāju skaita samazināšanos un novecošanos.
 • Małopolskas reģiona attīstības stratēģija 2011. – 2020.gadam ietver sadaļu vide, veselība un sociālā drošība, kas aptver arī aktīvās novecošanās jautājumus ekonomikas, darba tirgus un sociālo pakalpojumu jomās.
 • Reģionālā darbības programma 2014.-2020. gadam ietver sekojošus mērķus - atbalstīt gados vecākos cilvēkus, kuriem ir nepieciešama palīdzība, ka arī viņu ģimenes, uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, nodrošināt apmācības ģimenes asistentiem un bērnu pieskatītajiem, attīstīt dienas aprūpes centrus vecākiem iedzīvotājiem u.c.
 • ADAPT2DC Projekts (2011 – 2014) - inovatīvi risinājumi, lai pielāgotu publisko infrastruktūru un pakalpojumus demogrāfiskajām izmaiņām.
 • Sudraba ekonomikas rokasgrāmata - visaptveroša un daudzdimensionāla atbalsta sistēmu priekš neoficiāliem gados vecāku cilvēku aprūpētājiem ar mērķi garantēt pienācīgu aprūpi mājas apstākļos, uzlabot aprūpētāju prasmes un aprūpes kvalitāti un īstenot pēc iespējas garāku dzīvi mājas apstākļos.


“Jauni IKT balstīti produkti un pakalpojumi vecāko cilvēku aprūpes jomā’’, Renāte Lukjanska, SIA eCare Solutions
 

 • SIA e-Care Solutions ir Norveģijas IT uzņēmuma filiāle. E-Care Solutions pamatdarbība ir vērsta uz funkcionālo un viegli lietojamo IT risinājumu attīstību veselības aprūpes nozarē.
 • Divi galvenie piedāvājumi ir Inclusion Society un eCare@Home.
 • Inclusion Society ir veselības aprūpes risinājums, kas sniedz veselības aprūpes atbildīgajām personām (ārsts, medicīnas māsa) iespēju konstatēt un risināt jebkuru veselības pasliktināšanās situāciju agrīnā stadijā pirms steidzamas palīdzības sniegšanas nepieciešamības.
 • Inclusion Society ietekme:
 • sabiedrībai: zemākas gados vecāko iedzīvotāju veselības aprūpes izmaksas;
 • gados vecākiem cilvēkiem (lietotājiem): dzīves kvalitātes uzlabošanās, palielinot labklājību un drošību;
 • pakalpojumu sniedzējiem: veselības aprūpes darbinieki iegūs ciešākus kontaktus ar veciem cilvēkiem, izmantojot IT tehnoloģijas, kas, iespējams, samazinās tieša personiskā kontakta nepieciešamību.
 • eCare@Home – sniedz palīdzību vecākiem cilvēkiem ar psiholoģiskiem traucējumiem, izmantojot planšetdatoru.
 • eCare@Home pamatfunkcijas:
 • pašnovērtēšana, lai novērotu garastāvokļa, aktivitāšu un miega tendences;
 • atbalsts aprūpes sniedzējiem, izmantojot e-pastu, komunikatoru vai videokonferences iespējas;
 • atbalsta sniegšana slimību pārvaldībai, medikamentu lietošanai un sociālajām aktivitātēm.
 • eCare@Home mērķis ir samazināt slimnīcas pakalpojumu izmaksas un šādā veidā samazināt valsts budžeta līdzekļus šim mērķim. Pakalpojums ir līdzīgs pakalpojumiem mobilo telefonu nozarē - aparatūra tiek nodrošināta bez maksas apmaiņā pret fiksētu pakalpojumu līgumu.
 • Izaicinājumi:
 • izveidot veselības aprūpes praksei atbilstošus IT risinājumus;
 • dažādi cilvēki, dažādas vajadzības;
 • ierobežota pieeja elektroniskai informācijai par veselības stāvokli;
 • normatīvā regulējuma ierobežojumi.


Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IV sadarbības programmas projekta "Inovatīvi risinājumi vecāko cilvēku aprūpe mājās pētniecības projekta rezultāti”, Līga Priede, P. Stradiņa Latvijas Universitātes Medicīnas koledža
 

 • P. Stradiņa Latvijas Universitātes Medicīnas koledža pievienojās Innocare projektam par inovatīviem risinājumiem mājas aprūpē 2011. gadā:
 • pirmajā posmā pētniecības komanda veica aptauju par iespējamiem riska faktoriem, kuri varētu ietekmēt gados vecāko cilvēku drošību ikdienas aktivitātēs. Respondentu vidū bija vietējo pašvaldību pārstāvji, "Mājas aprūpe" klienti un sociālās aprūpes darbinieki no Cēsu un Apes reģioniem;
 • otrajā posmā tika sagatavota pētījuma programma;
 • trešajā posma tika veikta analīze un rezultātu izvērtēšana.
 • Pētījuma ietvaros klientiem tika piedāvāti izmantošanai sekojoši pakalpojumi un produkti – drošības pogas pakalpojums, telefons ar trauksmes pogu, zāļu dozēšanas kastīte, dūmu detektors.
 • Pētījuma rezultāti:
 • gan klienti, gan vietējo pašvaldību pārstāvji jūtas drošāk, ja izmanto inovatīvos aprūpes risinājumus.
 • inovatīvie risinājumi gados vecākiem cilvēkiem ļauj ilgāk dzīvot savā ierastajā vidē.
 • visi respondenti ir gatavi izmantot inovatīvos risinājumus, ja tie tiktu nodrošināti bez maksas.
 • ir svarīgi, lai jaunas tehnoloģijas ir vieglas lietošanā.


”Praktiskie risinājumi ģimenes locekļu aprūpē’’, Andris Bērziņš, Latvijas Samariešu Apvienība
 

 • Latvijas Samariešu Apvienība ir mācību iestāde, labdarības organizācija, sociālo pakalpojumu sniedzējs un veselības aprūpes iestāde
 • Latvijas Samariešu Apvienība nodrošina dažāda veida aprūpi: sociālo un medicīnisko aprūpi mājās, neatliekamo aprūpi mājās, transporta pakalpojumus invalīdiem.
 • Viens no atbalsta mājās nodrošināšanas veidiem ir palīdzības sniegšana ar īpaši aprīkotām automašīnām, kurās izveidots pārvietojams aprūpes birojs ar autonomās strāvas ģeneratoru, dušu ar silto un auksto ūdeni, tualeti, gāzes plītiņu, ledusskapi, veļas mazgājamo mašīnu, specializēto aprīkojumu pēdu kopšanai un matu griešanai dodoties pie cilvēka uz viņa dzīvesvietu.
 • Latvijas Samariešu Apvienība pielieto IT risinājumus aprūpēs nozarē, sniedzot drošības pogas pakalpojumus, izmantojot e-vidi vajadzību novērtēšanai, kā ari aprūpes plānošanas sistēmu.