Sociālā uzņēmuma likums uzdod Sociālo uzņēmumu komisijai izvērtēt, vai sociālā uzņēmuma statusa pretendents veic (plāno veikt) saimniecisko darbību, kas rada labvēlīgu un nozīmīgu sociālo ietekmi.

Lai izvērtētu uzņēmuma radīto un plānoto sociālo ietekmi, komisija izmanto zemāk pievienotās Vadlīnijas sociālās ietekmes izvērtēšanai. Komisija izmanto uzņēmuma iesniegto informāciju par līdzšinējo darbību un nākotnes plāniem sociālā uzņēmuma statusā, kā arī publiski pieejamo informāciju.

Aicinām sociālā uzņēmuma statusa pretendentus iesnieguma 1. pielikumā detalizēti aprakstīt iecerēto sociālo uzņēmējdarbību, esošo un plānoto sociālo ietekmi, uzņēmuma radīto un plānoto papildu pievienoto vērtību. Šī informācija palīdzēs Sociālo uzņēmumu komisijai iegūt objektīvu vērtējumu par uzņēmuma radītās un plānotās sociālās ietekmes nozīmīgumu.

Sociālie uzņēmumi var izmantot šeit pievienotās vadlīnijas jeb Sociālās ietekmes izvērtēšanas matricu pašvērtējuma iegūšanai par radīto sociālo ietekmi un tās izmaiņām uzņēmuma darbības laikā.

Vadlīnijas sociālās ietekmes izvērtēšanai