Līguma datums Līgumpuse

Līguma priekšmets

Līgums, tā grozījumi

Kopsavilkums par izpildi

09.01.2020.

 Nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds”

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana bērniem, kuri cietuši no vardarbības

 

 

 

28.01.2020.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””

Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana

 

 

 

12.02.2020.

Latvijas Nedzirdīgo savienība

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana, tehnisko palīglīdzekļu – surdotehnikas nodrošināšana, surdotulka pakalpojumu nodrošināšana profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmu apguvei un surdotulka pakalpojumu sniegšana saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskajām un juridiskajām personām, personām ar dzirdes invaliditāti

 

 

 

 

 

17.02.2020.

Onkoloģisko slimnieku atbalsta biedrība “Dzīvības koks”

Nodrošināt psihosociālo rehabilitāciju  personām ar onkoloģisku slimību un to tuviniekiem

 

 

19.02.2020.

Latvijas Neredzīgo biedrība

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana un tehnisko palīglīdzekļu – tiflotehnikas nodrošināšana personām ar redzes invaliditāti

 

 

 

06.03.2020.

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība

Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem