attēls

  • Sociālo uzņēmumu reģistrs 

Sociālo uzņēmumu reģistrā uzkrāj informāciju par tām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kurām piešķirts, atņemts vai atcelts sociālā uzņēmuma statuss. Līdz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākumā "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas pabeigšanai reģistrā ir iekļauti dati par biedrībām, nodibinājumiem un  sabiedrībām ar ierobežotu atbildību - pasākuma dalībniekiem, kuriem piešķirts finanšu atbalsts šī pasākuma ietvaros.

Informāciju par Sociālo uzņēmumu reģistra jautājumiem var saņemt:

  • pa tālruni 64 331 822 otrdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 12:00;
  • vai sūtot uz e-pastu: registracija.su@lm.gov.lv