Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.3.6.1.
Plānotais finansējums:

3 045 000 EUR (t.sk. ESF+ finansējums – 2 588 250 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 456 750 EUR)

Mērķis: To speciālistu profesionālās kompetences stiprināšana un darba efektivitātes paaugstināšana, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību un tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšanu, kā arī bērnu likumisko pārstāvju un audžuģimeņu līdzdalības un atbildības veicināšana bērnu tiesību aizsardzībā.
Mērķa grupa:
 • Speciālisti, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
 • Bērna atbalsta speciālisti.
 • Bērnu likumiskie pārstāvji un audžuģimenes.
Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:

Speciālistu, kuri piedalījušies mācībās bērnu tiesību aizsardzības jomā, skaits – 5 988 personas.

Atbalstāmās darbības:
 • Bērnu aizsardzības sistēmas veiktspējas stiprināšanas pasākumi:
  • Speciālistu, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un bērna atbalsta speciālistu profesionālās kompetences pilnveide.
  • Atbalsta pasākumi bāriņtiesu darbības nodrošināšanai, tai skaitā, bāriņtiesas amatpersonu sertifikācijas sistēmas ieviešana, Bāriņtiesu likuma komentāru izstrāde, supervīzijas bāriņtiesas amatpersonām.
  • Finansējuma saņēmēja darbības koncepcijas izstrāde un darbinieku profesionālās kompetences stiprināšana tā pārveidei par atbalstošu un koordinējošu iestādi bērnu aizsardzības jautājumos.
  • Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas attīstības iespēju izvērtēšana, tās pilnveides koncepcijas un biznesa procesu aprakstu izstrāde.
 • Speciālistu un sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumi bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.
 • Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.
 • Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.
Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/4-3-6-1
Projekta numurs/nosaukums: 4.3.6.1/1/24/I/001 "Profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana"
Projekta īstenošanas termiņš: 01.10.2022.–31.12.2029.
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Bērnu aizsardzības centrs
Sadarbības partneri: Valsts administrācijas skola
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2023. gada 5. decembra noteikumi Nr. 724
Vienkāršotās izmaksas:
Cita noderīga informācija:

ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Ineta Mača

Vecākā eksperte
ineta.maca [at] lm.gov.lv