Tiesības sniegt pakalpojumu asistenta pakalpojuma sniedzējam, juridiskai personai

Pašvaldības sociālais dienests publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīgs slēgt līgumu par asistenta pakalpojuma sniegšanu ar juridisku personu.

Asistenta pakalpojuma sniedzēju - juridisku personu iesaiste asistenta pakalpojuma sniegšanā nemaina pakalpojuma nodrošināšanas modeli, tas ir tāds pats kā gadījumos, kad pakalpojumu sniedz fiziska persona. Par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu un administrēšanu ir atbildīgs sociālais dienests, kurš slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanu ar asistentu vai ar asistenta pakalpojuma sniedzēju juridisku personu.

Asistenta pakalpojuma sniedzēja - juridiskās personas uzdevums ir nodrošināt, ka asistenta pienākumus pilda cilvēki, kuriem ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti. Asistenta pakalpojuma sniedzējam - juridiskai personai ir jānodrošina sociālajam dienestam informācija par pakalpojuma sniegšanu atbilstoši MK noteikumu Nr.942 2.pielikumam par finanšu izlietojumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanā un par rezultatīvajiem rādītājiem asistenta pakalpojuma nodrošināšanā (atbilstoši sociālā dienesta norādītajam informācijas apjomam  saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.587 “Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi” 8. un 13.punktā noteiktajiem datiem. ).

Sociālais dienests līgumā noteiktajā kārtībā norēķinās ar asistenta pakalpojuma sniedzēju -juridisko personu par pakalpojuma sniegšanu.

Sociālais dienests administrēšanas izdevumu segšanai paredzētos līdzekļus ir tiesīgs daļēji novirzīt arī asistenta pakalpojuma sniedzējam juridiskai personai, ja tā pakalpojuma sniegšanas gaitā daļēji administrē asistenta pakalpojumu.