Asistenta pakalpojumu ir tiesības pieprasīt:

 • bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;
 • personām ar I vai II invaliditātes grupu, kurām ir redzes, kustību vai garīga rakstura funkcionēšanas ierobežojumi vai VDEĀVK ir noteikusi medicīniskas indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai.

! Pilngadīgām personām ar I vai II invaliditātes grupu asistenta pakalpojuma nepieciešamību vērtē un nosaka pašvaldības sociālais dienests, atbilstoši MK noteikumu Nr.316 1. pielikumā “Asistenta pakalpojuma nepieciešamības novērtēšana ārpus mājas vides un atbalsta intensitātes noteikšana” noteiktajiem kritērijiem.

Asistenta pakalpojumu ir tiesīgi pieprasīt:

 1. Latvijas pilsoņi;
 2. Latvijas nepilsoņi;
 3. Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi vai viņa ģimenes locekļi, kas legāli uzturas Latvijas Republikā;
 4. ārzemnieki, kuri ir saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā;
 5. personas, kuras ir saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju sakarā ar bēgļa statusa piešķiršanu Latvijas Republikā vai minēto personu ģimenes locekļi, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā.

Asistenta pakalpojumu ir tiesīgas pieprasīt arī personas, kurām izsniegta termiņuzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, ja tai:

1) kā sociāli apdrošinātai personai ir tiesības uz sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem;

2) Latvijas Republikā ir piešķirts alternatīvais statuss;

3) tā ir alternatīvo statusu ieguvušas personas ģimenes loceklis;

4) Latvijas Republikā ir piešķirts pagaidu aizsardzības statuss;

5) termiņuzturēšanās atļauja ir piešķirta sakarā ar zinātniskās darbības veikšanu Latvijas Republikā;

6) Latvijas Republikā ir piešķirts cilvēku tirdzniecības upura statuss.

VDEĀVK sniedz atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja persona ar invaliditāti atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

 • noteikta I invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ;
 • noteikta I vai II invaliditātes grupa un ir kāds no šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:
 • slimības vai anatomiskie defekti, uz kuru pamata ir izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai;
 • abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti: amputācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk;
 •  garīgās veselības traucējumi.