Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) kompetence

Veicot pirmreizējo vai atkārtoto invaliditātes ekspertīzi, VDEĀVK izvērtē arī personas funkcionēšanas ierobežojuma atbilstību asistenta pakalpojuma nepieciešamības kritērijiem. Šajā gadījumā iesniegumā par invaliditātes ekspertīzes veikšanu persona lūdz arī izvērtēt atbilstību kritērijiem, kas ir par pamatu izsniegt atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību vai atzinumu īpašas kopšanas nepieciešamībai bērnam ar invaliditāti. Ģimenes vai ārstējošajam ārstam ir jāveic attiecīgā atzīme arī Nosūtījuma uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (veidlapa Nr.088/u) 9.punktā.

 Ja personai šķiet, ka tā atbilst MK noteikumos Nr.942 noteiktajiem kritērijiem asistenta pakalpojuma saņemšanai, bet atzinums nav ticis izsniegts, persona ar invaliditāti vai tās likumiskais pārstāvis iesniegumu atzinuma saņemšanai var iesniegt jebkurā VDEĀVK nodaļā personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti). Lēmumu par atzinuma izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atzinumu VDEĀVK pieņems bez personas ar invaliditāti klātbūtnes, pamatojoties uz rīcībā esošo medicīnisko dokumentāciju, un izsniegs šo atzinumu pieprasījumā norādītajā veidā (nosūtīs pa pastu vai izsniegs personīgi).