Vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējums

Lai novērtētu valsts un pašvaldību institūciju ēku vides un informācijas piekļūstamību cilvēkiem ar invaliditāti, Labklājības ministrija ir izstrādājusi vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējuma anketu, kas ir pieejama Excel formātā vai kā digitālais rīks.

Vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējuma anketa/digitālais rīks ir izstrādāta ar mērķi palielināt sabiedrībai piekļūstamo pakalpojumu un publisko ēku skaitu un sniegt atbalstu infrastruktūras attīstības projektu īstenotājiem. Pašnovērtējuma anketa/digitālais rīks ļauj novērtēt, vai vide un informācija ir veidota atbilstoši būvnormatīvos noteiktajām vides piekļūstamības prasībām, iekļaujoša dizaina principiem un vide ir piekļūstama visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti.

Pašnovērtējums palīdzēs valsts un pašvaldību iestādēm noteikt vides un informācijas piekļūstamības situāciju ēkā, kā arī uzskatāmi iezīmēs telpu elementus, kuros ir nepieciešami pilnveidojumi. Vienlaikus veiktie pašnovērtējumi ļaus izdarīt secinājumus par kopējo piekļūstamības nodrošināšanas progresu valsts un pašvaldību ēkās.

Excel formāta anketu aizpilda investīciju projektos, kā arī valsts, pašvaldību vai privātā sektora iestādes pašnovērtējumam un esošās situācijas analīzei!

Video pamācība kā aizpildīt vides un informācijas pašnovērtējuma anketu

Aizpildot pašnovērtējuma anketu Excel formātā, jāņem vērā šādi nosacījumi:

 • Par katru publisko ēku (objektu) jāaizpilda atsevišķa anketa. Piemēram, ja vienā adresē atrodas vairākas ēkas, anketa ir jāaizpilda par katru ēku.
 • Ja pašnovērtējums tiek veikts jaunai būvniecībai, ir jānovērtē visa ēka un pilna cikla piekļūstamība šai ēkai.  
 • Ja pašnovērtējums tiek veikts atjaunošanai, pārbūvei un restaurācijai (ēkas daļai), tad jānovērtē to ēkas daļu, kurā notiek investīcijas, kā arī pilna cikla piekļūstamību šai ēkas daļai. Piemēram, ERAF projektā tiek veiktas investīcijas dabaszinību kabinetu pārbūvei izglītības iestādes 3.stāvā. Šajā gadījumā ir jānovērtē, vai šie kabineti ir piekļūstami personām ar invaliditāti, proti, jāvērtē gan paši dabaszinību kabineti, gan piekļuve tiem, vērtējot visus telpas elementus (automašīnu stāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti, ietves un celiņi, galvenā vai alternatīva ieeja, durvis un gaiteņi, skaņas, vizuālā un taktilā informācija, drošība, pārvietošanās starp stāviem, sanitārtehniskas telpas, kā arī citas telpas, ja tādas ir paredzētas).
 • Ērtākai anketas lietošanai atsevišķiem jautājumiem ir pievienoti paskaidrojumi un atsauces uz normatīvajiem, kuros prasība ir noteikta.
 • Jautājumu un konsultāciju nepieciešamības gadījumā lūdzu sūtiet savus jautājumus uz e-pastu: Lmanketa@lm.gov.lv  vai sazinieties ar:

Poļina Rožkova

Referente
polina.rozkova [at] lm.gov.lv

  Digitālo pašnovērtējuma anketu valsts un pašvaldību iestādēs aizpilda pētījumu vajadzībām un esošās situācijas analīzei valsts mērogā!

  Aizpildot elektronisko pašnovērtējuma vides un informācijas anketu, jāņem vērā šādi nosacījumi::

  • Par katru publisko ēku (objektu) jāaizpilda atsevišķa anketa. Piemēram, ja vienā adresē atrodas vairākas ēkas, anketa ir jāaizpilda par katru ēku.
  • Pašnovērtējumu veic par visu ēku, kurā tiek sniegti pakalpojumi iedzīvotājiem.
  • Uz jautājumiem, kuri atzīmēti ar zvaigznīti*, atbildes jāsniedz obligāti. Ja uz kādu no šiem jautājumiem atbilde nebūs sniegta, sistēma neļaus anketu iesniegt, parādot to jautājumu sarakstu, uz kuriem nepieciešamas atbildes.
  • Vietām jautājumu numerācija nav secīga. Tā tam ir jābūt un tas ir saistīts ar datu apstrādes procesu.
  • Aizpildot anketu ir iespējams atgriezties pie jau atbildētiem jautājumiem un mainīt savas atbildes, ja tas ir nepieciešams. Pēc anketas iesniegšanas datus mainīt nebūs iespējams.
  • Ērtākai anketas aizpildīšanai atsevišķiem jautājumiem ir pievienoti uznirstoši logi ar paskaidrojumiem.
  • Pašnovērtējuma dati tiek automātiski ielasīti Labklājības ministrijas datu bāzē, kurā tie tiks apstrādāti un izmantoti pētījumu vajadzībām. Pēc pašnovērtējuma anketas iesniegšanas tā nebūs pieejama lejupielādei.

  Jautājumu un konsultāciju nepieciešamības gadījumā lūdzu sūtiet savus jautājumus uz e-pastu: Lmanketa@lm.gov.lv  vai sazinieties ar:

  Poļina Rožkova

  Referente
  polina.rozkova [at] lm.gov.lv