Kas ir OECD?

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD (angliski - Organisation for Economic Co-operation and Development) ir 1961. gadā dibināta starpvaldību organizācija, kas apvieno 38 attīstītākās pasaules valstis, tai skaitā arī 23 ES dalībvalstis.

OECD misija ir veidot un popularizēt reformas, kas uzlabo iedzīvotāju dzīves līmeni un sociālekonomiskos apstākļus, kā arī ekonomikas konkurētspēju. Lai šo mērķi sasniegtu, OECD izstrādā starptautiskas vadlīnijas un standartus ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību un rast atbildes uz aktuāliem globāliem izaicinājumiem.

OECD darbs nodarbinātības un sociālās politikas jomā

OECD apkopo statistiku (skat. https://stats.oecd.org/) un veic izvērtējumus par plašu jautājumu loku, t.sk. darba tirgus un nodarbinātības jautājumiem, aktīvo darba tirgus politiku, nodokļu-pabalstu mehānismiem,  sociālo apdrošināšanu, bērnu un ģimenes politiku, mājokļu pieejamības jautājumiem, migrāciju u.c.

Viens no nozīmīgākajiem instrumentiem ir OECD Nodarbinātības stratēģija (OECD Jobs Strategy). Tās pārskatītā versija tika publicēta 2018. gada 4. decembrī (https://www.oecd.org/employment/jobs-strategy/). Minētā stratēģija dalībvalstīm nosaka trīs galvenās vadlīnijas iekļaujošu nodarbinātību veicinošu rīcībpolitiku reformām: (1) radīt tādus apstākļu, kuros augstas kvalitātes darba vietu skaits pieaug; (2) mazināt darba tirgus riskus un veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū, īpašu uzmanību pievēršot iespēju vienlīdzības stiprināšanai; (3)  sagatavoties nākotnes iespējām un izaicinājumiem strauji mainīgajā ekonomikā un darba tirgū.

OECD Ministru Padomes līmenī apstiprina rekomendācijas, kuru ieviešana periodiski tiek vērtēta. Nodarbinātības un sociālās politikas jomā ir šādi instrumenti:

  • OECD Padomes Rekomendācija par integrētu garīgās veselības, prasmju un darba politiku (2015 Recommendation on Integrated Mental Health, Skills and Work Policy),
  • OECD Padomes Rekomendācija par Dzimumu līdztiesību izglītībā, nodarbinātībā un uzņēmējdarbībā (2013 Recommendation on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship),
  • OECD Padomes Rekomendācija par dzimumu līdztiesību valsts pārvaldē (2015 Recommendation on Gender Equality in Public Life),
  • OECD Padomes Rekomendācija par Novecošanās un Nodarbinātības politikām (2015 Recommendation on Ageing and Employment policies).

OECD Nodarbinātības, darba un sociālo lietu direktorāts ik gadu izstrādā  Nodarbinātības pārskatu. Piemēram, 2021.gada pārskatā īpaša uzmanība pievērsta ar COVID-19 pandēmiju saistītajiem izaicinājumiem darba tirgū un iespējamajām rīcībpolitiku atbildēm (OECD Employment Outlook 2021: Navigating the COVID-19 Crisis and Recoveryhttps://doi.org/10.1787/5a700c4b-en ).

Sociālās politikas jomā nozīmīgākās pēdējā laika publikācijas pievēršas pensiju sistēmu pilnveidei (Pensions at a Glance 2021, https://doi.org/10.1787/ca401ebd-en), kā arī ienākumu pārdales jautājumiem (Under Pressure: The Squeezed Middle Class, https://doi.org/10.1787/689afed1-en).

OECD izstrādātie pētījumi pieejami tiešsaistes bibliotēkā: https://www.oecd-ilibrary.org/

Latvija un OECD

Latvija par OECD dalībvalsti kļuva 2016. gada 1. jūlijā.

Kompetenču sadalījumu Latvijas interešu pārstāvēšanā OECD nosaka Ministru kabineta  2016. gada 25. augusta rīkojums Nr. 482 "Par kompetenču sadalījumu Latvijas interešu pārstāvēšanā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas komitejās un darba grupās".

Ministru kabinets ik gadu izskata informatīvos ziņojumus par Latvijas dalību OECD. Aktuālākais informatīvais ziņojums (Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību OECD laika periodā no 2020. gada jūlija līdz 2021. gada jūlijam") ir izskatīts Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra sēdē, publiski pieejams šeit: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/3a74e8d9-4cbe-44ab-9beb-26e7d44cbf7b

Labklājības ministrijas sadarbība ar OECD

Labklājības ministrija ir vadošā institūcija par Latvijas interešu pārstāvēšanu OECD Nodarbinātības, darba un sociālo lietu komitejā un tās trijās darba grupās (Nodarbinātības darba grupa, Sociālās politikas darba grupa un Migrācijas darba grupa). Kā līdzatbildīgā institūcija Labklājības ministrija pārstāv Latviju Dzimumu līdztiesības un pārvaldības darba grupā.

Sociālās politikas un darba tirgu politikas jomā Latvijas sadarbībai ar OECD noteiktas trīs prioritātes:

  1. rīcībpolitiku pilnveide iekļaujošāka darba tirgus veidošanai un pilnvērtīgākai Latvijas iedzīvotāju cilvēkresursu potenciāla izmantošanai;
  2. ienākumu nevienlīdzības un nabadzības mazināšana;
  3. sociālo pakalpojumu pilnveide un deinstitucionalizācijas ieviešana. 

Paužot viedokli par OECD darba plānu un budžetu, kā arī plānojot Latvijas un OECD sadarbības aktivitātes, Labklājības ministrija īpaši izvērtē to atbilstību minētajiem prioritārajiem sadarbības virzieniem un potenciālos ieguvumus Latvijas rīcībpolitiku pilnveidei.

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece Ilze Zvīdriņa ir ievēlēta OECD Nodarbinātības, darba un sociālo lietu komitejas birojā un kopš 2022.gada janvāra ir minētās komitejas priekšsēdētāja.

Kontakti informācijai: Gundars Ignats Starptautiskās sadarbības un ES politikas departamenta vecākais eksperts (tālr. 67021504, gundars.ignats@lm.gov.lv).