Kas ir Eiropas Padome?

Eiropas Padome (turpmāk - EP) ir vecākā politiskā organizācija Eiropā, kas dibināta 1949. gadā un apvieno 47 Eiropas valstis. EP mērķis ir veidot kopēju demokrātisku un tiesisku telpu, nodrošinot tās pamatvērtību – cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma – ievērošanu un aizsardzību. Latvija par EP dalībvalsti kļuva 1995. gadā.

EP darbs sociālajā jomā

Sociālo tiesību nodrošināšana ir viens no galvenajiem EP darbības virzieniem. Šajā jomā būtiskākais instruments ir Eiropas Sociālā harta (turpmāk – Harta), kas tika pieņemta 1961. gadā un pārskatīta 1996. gadā, garantējot indivīdiem pamata sociālās un ekonomiskās tiesības.

Salīdzinot ar sākotnējo Hartu, Pārskatītā Eiropas Sociālā harta (turpmāk – Pārskatītā harta) papildus ietver tādas tiesības kā aizsardzība pret nabadzību un sociālo atstumtību, tiesības uz mājokli, aizsardzība darba attiecību izbeigšanas gadījumā, aizsardzība pret seksuālo un cita veida aizskaršanu darbavietā, vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīga attieksme pret darbiniekiem ar ģimenes pienākumiem, darbinieku pārstāvju tiesības uzņēmumos.

Pārskatītā harta arī pastiprina nediskriminācijas principu, pilnveido dzimumu līdztiesības principu, sniedz labāku maternitātes aizsardzību, uzlabo nodarbinātu bērnu sociālo, tiesisko un ekonomisko aizsardzību, kā arī cilvēku ar invaliditāti aizsardzību.

Hartas / Pārskatītās hartas īstenošanai ir izveidota monitoringa procedūra.

Dalībvalstis sniedz ikgadējus ziņojumus par Hartas / Pārskatītās hartas izpildi, kurus izskata un komentē Eiropas Sociālo tiesību komiteja (turpmāk – Komiteja). Komiteja izskata arī kolektīvas sūdzības par Hartas / Pārskatītās hartas pārkāpumiem pret attiecīgajām dalībvalstīm. Tādējādi monitoringa procedūra ir balstīta uz Komitejas sagatavoto juridisko analīzi, kas norāda uz nacionālo normatīvo aktu un prakses atbilstību vai neatbilstību Hartas / Pārskatītās hartas prasībām.   

Eiropas Sociālo tiesību komiteja sastāv no 15 neatkarīgiem ekspertiem, kurus ievēlē EP Ministru komiteja. Pašlaik komitejas sastāvā ir arī eksperte no Latvijas – Kristīne Dupate. 

Pārstāvji EP darba grupās

EP sociālās jomas darba grupās Latvijas dalību nodrošina Labklājības ministrijas pārstāvji, tajā skaitā Eiropas Sociālās kohēzijas platformā (valsts sekretārs Ingus Alliks), Valdības pārstāvju komitejā par Eiropas Sociālo hartu un Eiropas Sociālās drošības kodeksu (Starptautiskās sadarbības un ES politikas departamenta vecākā eksperte Velga Lazdiņa-Zaka) un Dzimumu līdztiesības komisijā (Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Agnese Gaile).

Kontakti informācijai: Velga Lazdiņa-Zaka, Starptautiskās sadarbības un ES politikas departamenta vecākā eksperte (tālr. 67021695, velga.lazdina-zaka@lm.gov.lv).