VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR DARBINIEKU NOSŪTĪŠANU

Darbinieka nosūtīšanas tiesiskais regulējums Latvijā ir noteikts Darba likumā. “Ar šo tiesisko regulējumu ir pārņemta 1996.gada 16.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 28.jūnija direktīva (ES) 2018/957, ar ko groza direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā.

Darba likums regulē gan darbinieka nosūtīšanas jautājumus, gan arī citus jautājumus, kas saistīti ar darbinieka nosūtīšanu, piemēram, darba samaksu, darba un atpūtas laiku, atšķirīgas attieksmes aizliegumu u.c. Savukārt jautājumi, kas saistīti ar darba aizsardzību ir regulēti Darba aizsardzības likumā un virknē Ministru kabineta izdotajos noteikumos. Jautājumi, kas ir saistīti ar komandējuma izdevumu atlīdzināšanu, ir regulēti īpašos Ministru kabineta noteikumos.

Darba likumā ietvertais regulējums attiecībā uz darbinieku nosūtīšanu attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valstu darba devējiem.

Vienlaikus atsevišķi ar darbinieku nosūtīšanu saistīti jautājumi ir attiecināmi arī uz trešo valstu pilsoņiem, kas nodarbināti Latvijā saistībā ar pārcelšanu uzņēmuma ietvaros atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija direktīvas 2014/66/ES par ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu valstspiederīgajiem saistībā ar pārcelšanu uzņēmuma ietvaros prasībām.

Šajā materiālā ir sniegta informācija darba devējiem un darbiniekiem par jautājumiem, kas saistīti ar darbinieku nosūtīšanu.

Ja nepieciešama papildus informācija par vispārīgiem ar nodarbinātību saistītiem jautājumiem Jūs varat vērsties Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā sakaru iestādē pie EURES konsultantiem.

Ievērojot to, ka Valsts darba inspekcija ir kompetentā iestāde Latvijā par jautājumiem, kas saistīti ar darbinieku nosūtīšanu, ja Jums ir papildus jautājumi saistībā ar darbinieku nosūtīšanu, lūdzam vērsties Valsts darba inspekcijā.

Plašāka informācija par Valsts darba inspekcijas kontaktiem un atrašanās vietu: http://www.vdi.gov.lv/lv/kontakti/