Cienījamie Labklājības ministrijas 2020. gada publiskā ziņojuma lasītāji!

Labklājības ministrija ir sagatavojusi ikgadējo publisko pārskatu, kurā sniegts atskats uz 2020. gada paveikto un iezīmētas 2021. gadam sociālajā jomā paredzamās izmaiņas.

Pārskata gadā tika apstiprināta Labklājības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2023. gadam, kurā izceltas trīs svarīgākās mūsu darbības prioritātes un kuras mērķis ir attīstīt mūsu komandu un iestādi, kā arī pašiem individuāli attīstīties šajā dinamiskajā un izaicinājumiem pilnajā vidē un laikā. Stratēģija atspoguļo ministrijas misiju un vīziju, kā arī pauž mūsu komandas kopīgi noteiktās vērtības, uz kurām balstāmies ikdienas darbā.

Nozīmīgs darbs tika ieguldīts, izstrādājot Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam, lai noteiktu sociālās jomas attīstības virzienus un politikas mērķus nākamajiem septiņiem gadiem.

2020. gadu iesākām ar izmaiņām sociālajā jomā, palielinot minimālo pensiju apmēru, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru personai ar invaliditāti, paaugstinot garantētā minimālā ienākuma apmēru, ieviešot izmaiņas saistībā ar  bezdarbnieka pabalsta izmaksām, kā arī virkni citu izmaiņu.

Tomēr jau 2020. gada 1. ceturkšņa noslēgumā COVID-19 vīrusa izplatība pasaulē un Latvijā ieviesa būtiskas izmaiņas mūsu dzīvē. Valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija, kas būtiski ietekmēja uzņēmumu un institūciju ierasto darbību. Lai mazinātu sociālos riskus un sniegtu atbalstu iedzīvotājiem krīzes pārvarēšanai, valstī tika ieviesta virkne papildu pasākumu un atbalsta veidu.

Pārskata gads pagājis intensīvā un sarežģītā gaisotnē, strauji vajadzēja pārkārtot ierasto darba organizāciju un uzsākt darbu attālinātā režīmā. Iedzīvotājiem sociālo pakalpojumu pieprasīšanu un saņemšanu apgrūtināja klātienes apmeklējumu ierobežojumi un nācās apgūt jaunas prasmes. Milzīgs izaicinājums bija vecākiem, kuri, strādājot no mājām, nodrošināja atbalstu mācībās saviem bērniem, jo arī skolu klātienes apmeklējumi bija liegti, savukārt attālinātā mācīšanās bija kā jaunu prasmju apguve mums visiem. Šis gads viennozīmīgi deva nozīmīgu izaugsmi mūsu IT zināšanu un iespēju jomā. Vienlaikus jāatzīst, ka daudziem tas radīja milzīgas grūtības un reizēm pat nepārvaramus šķēršļus.

Labklājības ministrija pateicās visiem iedzīvotājiem, sadarbības partneriem, sadarbības institūcijām, tai skaitā nevalstiskajām organizācijām par atbalstu, iesaisti un līdzdalību labklājības jomas darbības sekmīgā īstenošanā.

Valsts sekretārs I. Alliks