10. janvāris

 • Eiropas Komisijas darba programma 2023. gada 1. pusgadam
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi un iespēju vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības un profesijas jautājumos un par Direktīvas 2006/54/EK 20.panta un Direktīvas 2010/41/ES 11.panta svītrošanu
 • Priekšlikums Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret personām neatkarīgi no viņu rases vai etniskās piederības, vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības un profesijas jomā pret personām neatkarīgi no viņu reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas, vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm sociālā nodrošinājuma jautājumos un attiecībā uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu un par Direktīvas 2000/43/EK 13. panta un Direktīvas 2004/113/EK 12. panta svītrošanu

Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs.

20. janvāris

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi un iespēju vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības un profesijas jautājumos un par Direktīvas 2006/54/EK 20. panta un Direktīvas 2010/41/ES 11. panta svītrošanu
 • Priekšlikums Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret personām neatkarīgi no viņu rases vai etniskās piederības, vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības un profesijas jomā pret personām neatkarīgi no viņu reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas, vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm sociālā nodrošinājuma jautājumos un attiecībā uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu un par Direktīvas 2000/43/EK 13. panta un Direktīvas 2004/113/EK 12. panta svītrošanu

Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs un Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece Anete Ilves.

31. janvāris

 • Priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2019. gada Konvenciju pret vardarbību un aizskarošu izturēšanos (Nr.190)

Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs.

 

3. februāris

 • Eiropas Komisijas paziņojuma par sociālā dialoga stiprināšanu Eiropas Savienībā
 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par sociālā dialoga stiprināšanu Eiropas Savienībā

Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga.

7. februāris

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi un iespēju vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības un profesijas jautājumos un par Direktīvas 2006/54/EK 20. panta un Direktīvas 2010/41/ES 11. panta svītrošanu
 • Priekšlikums Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret personām neatkarīgi no viņu rases vai etniskās piederības, vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības un profesijas jomā pret personām neatkarīgi no viņu reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas, vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm sociālā nodrošinājuma jautājumos un attiecībā uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu un par Direktīvas 2000/43/EK 13. panta un Direktīvas 2004/113/EK 12. panta svītrošanu

Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs un Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un  kultūras  tiesību  nodaļas  juridiskā padomniece Anete Ilves.

8. februāris

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004

Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs.

13. februāris

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga.

20. februāris

 • Padomes secinājumu projekts par 2023. gada Ikgadējo ilgtspējīgas izaugsmes pētījumu un Vienoto nodarbinātības ziņojumu

Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga.

22. februāris

 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par sociālā dialoga stiprināšanu Eiropas Savienībā

Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga.

24. februāris

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas prasmju gadu 2023

Sanāksmē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas nozares padomniece Maija Zvirbule.

27. februāris

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz svina un tā neorganisko savienojumu un diizocianātu robežvērtībām groza Padomes Direktīvu 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK

Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga.

 

2. marts

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi un iespēju vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības un profesijas jautājumos un par Direktīvas 2006/54/EK 20. panta un Direktīvas 2010/41/ES 11. panta svītrošanu
 • Priekšlikums Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret personām neatkarīgi no viņu rases vai etniskās piederības, vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības un profesijas jomā pret personām neatkarīgi no viņu reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas, vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm sociālā nodrošinājuma jautājumos un attiecībā uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu un par Direktīvas 2000/43/EK 13. panta un Direktīvas 2004/113/EK 12. panta svītrošanu

Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs.

9. marts

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz svina un tā neorganisko savienojumu un diizocianātu robežvērtībām groza Padomes Direktīvu 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK

Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga.

20.-21. marts

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi un iespēju vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības un profesijas jautājumos un par Direktīvas 2006/54/EK 20. panta un Direktīvas 2010/41/ES 11. panta svītrošanu
 • Priekšlikums Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret personām neatkarīgi no viņu rases vai etniskās piederības, vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības un profesijas jomā pret personām neatkarīgi no viņu reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas, vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm sociālā nodrošinājuma jautājumos un attiecībā uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu un par Direktīvas 2000/43/EK 13. panta un Direktīvas 2004/113/EK 12. panta svītrošanu

Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs.

22. marts

 • Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta ziņojums par dzimumu līdztiesību un dzimumu līdztiesības perspektīvas integrēšanu pēc Covid-19
 • Padomes secinājumu projekts par dzimumu līdztiesības perspektīvas integrēšanu politikās, programmās un budžetos

Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs.

27. marts

 • Ziņojums par Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem ieviešanu
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga.

29. marts

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs.

30. marts

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz svina un tā neorganisko savienojumu un diizocianātu robežvērtībām groza Padomes Direktīvu 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK

Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga.

31. marts

 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par sociālā dialoga stiprināšanu Eiropas Savienībā

Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

18. - 19. aprīlis

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi un iespēju vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības un profesijas jautājumos un par Direktīvas 2006/54/EK 20. panta un Direktīvas 2010/41/ES 11. panta svītrošanu
 • Priekšlikums Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret personām neatkarīgi no viņu rases vai etniskās piederības, vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības un profesijas jomā pret personām neatkarīgi no viņu reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas, vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm sociālā nodrošinājuma jautājumos un attiecībā uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu un par Direktīvas 2000/43/EK 13. panta un Direktīvas 2004/113/EK 12. panta svītrošanu
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

20. aprīlis

Padomes secinājumu projekts par dzimumu līdztiesības perspektīvas integrēšanu politikās, programmās un budžetos

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

21. aprīlis

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz svina un tā neorganisko savienojumu un diizocianātu robežvērtībām groza Padomes Direktīvu 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

24. aprīlis

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

26. aprīlis

Priekšlikums Padomes ieteikumam par sociālā dialoga stiprināšanu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

8. maijs

Padomes secinājumu projekts par dzimumu līdztiesības perspektīvas integrēšanu politikās, programmās un budžetos

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

11. maijs

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja Ilona Jekele

12. maijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/148/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

15. maijs

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi un iespēju vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības un profesijas jautājumos un par Direktīvas 2006/54/EK 20. panta un Direktīvas 2010/41/ES 11. panta svītrošanu
 • Priekšlikums Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret personām neatkarīgi no viņu rases vai etniskās piederības, vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības un profesijas jomā pret personām neatkarīgi no viņu reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas, vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm sociālā nodrošinājuma jautājumos un attiecībā uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu un par Direktīvas 2000/43/EK 13. panta un Direktīvas 2004/113/EK 12. panta svītrošanu
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

22. maijs

 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par sociālā dialoga stiprināšanu Eiropas Savienībā
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz svina un tā neorganisko savienojumu un diizocianātu robežvērtībām groza Padomes Direktīvu 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

25. maijs

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi un iespēju vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības un profesijas jautājumos un par Direktīvas 2006/54/EK 20. panta un Direktīvas 2010/41/ES 11. panta svītrošanu
 • Priekšlikums Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret personām neatkarīgi no viņu rases vai etniskās piederības, vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības un profesijas jomā pret personām neatkarīgi no viņu reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas, vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm sociālā nodrošinājuma jautājumos un attiecībā uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu un par Direktīvas 2000/43/EK 13. panta un Direktīvas 2004/113/EK 12. panta svītrošanu
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

1. jūnijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/148/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

27. jūnijs

Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

3. jūlijs

 • Spānijas prezidentūras darba programmas prezentācija
 • Informācija par Eiropas Komisijas darba programmu 2023.gada 2.pusgadam
 • Padomes secinājumu projekts par mentālo veselību un nedrošu darbu
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

4. jūlijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

6. jūlijs

Padomes secinājumu projekts par pašnodarbināto sociālo aizsardzību

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

10. jūlijs

 • Eiropas Prasmju gads
 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par sociālās ekonomikas ietvara noteikumu izstrādi
 • Padomes secinājumu projekts par pasākumiem, lai uzlabotu romu, kas dzīvo norobežotās apmetnēs, mājokļu situāciju
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs un Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente Darja Kulagina

17. jūlijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

19. jūlijs

 • Padomes secinājumu projekts par pašnodarbināto sociālo aizsardzību
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

4. septembris

 • Padomes secinājumu projekts par pasākumiem, lai nodrošinātu romu tautības cilvēkiem vienlīdzīgu pieeju atbilstošam un nenošķirtam mājoklim
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs un Kultūras ministrijas nozares padomniece Anete Kurzemniece

5. septembris

Padomes secinājumu projekts par aprūpes sistēmu pareju uz visaptverošiem, uz personu vērstiem un kopienā balstītiem modeļiem

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

8. septembris

Padomes secinājumu projekts par garīgo veselību un nedrošu darbu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

11. septembris

Priekšlikums Padomes ieteikumam par sociālās ekonomikas pamatnosacījumu izstrādi

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

13. septembris

Padomes secinājumu projekts par pašnodarbināto sociālo aizsardzību

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

14. septembris

Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

18. septembris

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido Eiropas invaliditātes karti un Eiropas stāvvietu karti personām ar invaliditāti
 • Padomes secinājumu projekts par pasākumiem, lai nodrošinātu romu tautības cilvēkiem vienlīdzīgu pieeju atbilstošam un nenošķirtam mājoklim
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs un Kultūras ministrijas nozares padomniece Anete Kurzemniece

21. septembris

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā
 • Padomes secinājumu projekts par aprūpes sistēmu pareju uz visaptverošiem, uz personu vērstiem un kopienā balstītiem modeļiem
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

25. septembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido Eiropas invaliditātes karti un Eiropas stāvvietu karti personām ar invaliditāti

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

26. septembris

Priekšlikums Padomes ieteikumam par sociālās ekonomikas pamatnosacījumu izstrādi

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

28. septembris

Padomes secinājumu projekts par vairāk demokrātijas darbā un zaļu darba koplīgumu slēgšanu pienācīgam darbam un ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

2. oktobris

Padomes secinājumu projekts par digitalizāciju sociālās drošības koordinācijā, lai atvieglotu pilsoņu sociālās drošības tiesību īstenošanu ES un mazinātu administratīvo slogu pakalpojumu sniedzējiem ārvalstīs

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

3. oktobris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz svina un tā neorganisko savienojumu un diizocianātu robežvērtībām groza Padomes Direktīvu 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

6. oktobris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

11.-12. oktobris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido Eiropas invaliditātes karti un Eiropas stāvvietu karti personām ar invaliditāti

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

13. oktobris

Padomes secinājumu projekts par digitalizāciju sociālās drošības koordinācijā, lai atvieglotu pilsoņu sociālās drošības tiesību īstenošanu ES un mazinātu administratīvo slogu pakalpojumu sniedzējiem ārvalstīs

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

16. oktobris

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz svina un tā neorganisko savienojumu un diizocianātu robežvērtībām groza Padomes Direktīvu 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK

 • Padomes secinājumu projekts par vairāk demokrātijas darbā un zaļu darba koplīgumu slēgšanu pienācīgam darbam un ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

19. oktobris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

24. oktobris

 • Eiropas Komisijas darba programma

 • Padomes secinājumu projekts par aprūpes sistēmu pareju uz visaptverošiem, uz personu vērstiem un kopienā balstītiem modeļiem

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

30. oktobris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido Eiropas invaliditātes karti un Eiropas stāvvietu karti personām ar invaliditāti

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

30. oktobris

Padomes secinājumu projekts par vairāk demokrātijas darbā un zaļu darba koplīgumu slēgšanu pienācīgam darbam un ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

6. novembris

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz svina un tā neorganisko savienojumu un diizocianātu robežvērtībām groza Padomes Direktīvu 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

 

7. novembris

Padomes secinājumu projekts par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 20/2023 – “Atbalstot cilvēkus ar invaliditāti”

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

9. novembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu (XXXX) attiecina uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas kādā no dalībvalstīm

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

10. novembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido Eiropas invaliditātes karti un Eiropas stāvvietu karti personām ar invaliditāti

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

13. novembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

14. novembris

Padomes secinājumu projekts par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 20/2023 – “Atbalstot cilvēkus ar invaliditāti”

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

20. novembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi un iespēju vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības un profesijas jautājumos un par Direktīvas 2006/54/EK 20.panta un Direktīvas 2010/41/ES 11.panta svītrošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

21. novembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

1. decembris

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi un iespēju vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības un profesijas jautājumos un par Direktīvas 2006/54/EK 20.panta un Direktīvas 2010/41/ES 11.panta svītrošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

6. decembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi un iespēju vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības un profesijas jautājumos un par Direktīvas 2006/54/EK 20.panta un Direktīvas 2010/41/ES 11.panta svītrošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

8. decembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu par Eiropas invaliditātes karti attiecina uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas kādā no dalībvalstīm

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

19. decembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi un iespēju vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības un profesijas jautājumos un par Direktīvas 2006/54/EK 20.panta un Direktīvas 2010/41/ES 11.panta svītrošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs