8. janvāris

 • Beļģijas prezidentūras darba programma

 • Eiropas Komisijas darba programma 2024. gada 1. pusgadam

 • Informācija par Eiropas Komisijas ieceri pievienoties Globālajai koalīcijai pa sociālo taisnīgumu

 • Priekšlikums Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret personām neatkarīgi no viņu rases vai etniskās piederības, vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības un profesijas jomā pret personām neatkarīgi no viņu reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas, vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm sociālā nodrošinājuma jautājumos un attiecībā uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu un par Direktīvas 2000/43/EK 13. panta un Direktīvas 2004/113/EK 12. panta svītrošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

9. janvāris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

16. janvāris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

18. janvāris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

22. janvāris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido Eiropas invaliditātes karti un Eiropas stāvvietu karti personām ar invaliditāti

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

25. janvāris

 • Eiropas Savienības dalība Globālajā koalīcijā pa sociālo taisnīgumu

 • Trīspusējā deklarācija par Eiropas Sociālo dialogu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

29. janvāris

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido Eiropas invaliditātes karti un Eiropas stāvvietu karti personām ar invaliditāti

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu par Eiropas invaliditātes karti attiecina uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas kādā no dalībvalstīm

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

5. februāris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

8. februāris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/38/ES saistībā ar Eiropas uzņēmumu padomju izveidošanu un darbību, un pārnacionālas informācijas un konsultāciju tiesību efektīvu īstenošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

13. februāris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido Eiropas invaliditātes karti un Eiropas stāvvietu karti personām ar invaliditāti

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

20. februāris

Priekšlikums Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas nozares padomniece Anete Kurzemniece

22. februāris

Padomes secinājumu projekts par 2024. gada Ikgadējo ilgtspējīgas izaugsmes pētījumu un Vienoto nodarbinātības ziņojumu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

26. februāris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/38/ES saistībā ar Eiropas uzņēmumu padomju izveidošanu un darbību, un pārnacionālas informācijas un konsultāciju tiesību efektīvu īstenošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

28. februāris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/38/ES saistībā ar Eiropas uzņēmumu padomju izveidošanu un darbību, un pārnacionālas informācijas un konsultāciju tiesību efektīvu īstenošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

29. februāris

 • Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta ziņojums “Finansiālā neatkarība un dzimumu līdztiesība ES”

 • Padomes secinājumu projekts par sieviešu ekonomiskās un finansiālās neatkarības iespējošanu kā ceļu uz reālu dzimumu līdztiesību

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

1. marts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu par Eiropas invaliditātes karti attiecina uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas kādā no dalībvalstīm

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

14. marts

Priekšlikums Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas nozares padomniece Anete Kurzemniece

18. marts

Padomes secinājumu projekts par sieviešu ekonomiskās un finansiālās neatkarības iespējošanu kā ceļu uz reālu dzimumu līdztiesību

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

25. marts

La Hulpe deklarācija par Eiropas Sociālo tiesību pīlāra nākotni

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

4. aprīlis

La Hulpe deklarācija par Eiropas Sociālo tiesību pīlāra nākotni

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

9. aprīlis

 • Priekšlikums Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par stažieru darba apstākļu uzlabošanu un stiprināšanu un parastu darba attiecību, kas slēptas kā stažēšanās, apkarošanu

 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par prakšu kvalitātes ietvara stiprināšanu

 • sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas nozares padomniece Anete Kurzemniece un Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

11. aprīlis

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/38/ES saistībā ar Eiropas uzņēmumu padomju izveidošanu un darbību, un pārnacionālas informācijas un konsultāciju tiesību efektīvu īstenošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

12. aprīlis

Padomes secinājumu projekts par sieviešu ekonomiskās un finansiālās neatkarības iespējošanu kā ceļu uz reālu dzimumu līdztiesību

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs